DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2019.2(54).79-84

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ЯК СИСТЕМА

I. В. Чекан

Анотація


Розкрита компонентна будова інституційного середовища стратегічного управління регіональним розвитком на засадах системного підходу. Окреслені принципи емерджентної, холізму, складності та структурності, дотримання яких забезпечує функціонування інституційного середовища стратегічного управління як системи. Описані функції системи інституційного середовища стратегічного управління, до яких віднесено спрямовуючу на досягнення цілій стратегічного управління, інтегруючу в єдину систему всі складові інституційного середовища та комбінаторну, що формує різноманітні комбінації інститутів.

Ключові слова


регіональний розвиток; конкурентоспроможність; стратегічне управління; інститут; інституційне середовище; системний підхід; принципи інституційного середовища$ функції інституційного середовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Kubiniy N., Belen M., Zavadyak R. (2019). Culture, tourizm and economy as a triumvirate of regional strategic development. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series, 34, 100-103 [in English].

Kubiniy V. Kish G., Jurkovicova L.(2016). The formation of the national innovation system as a basis for strengthening the innovation potential of the country. Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management, 8, Vo4,11-16 [in

English].

Grechko A. (2013). Rol instytutsiinoho seredovyshcha u rozvytku natsionalnoi ekonomiky. [The role of the institutional environment in the development of the national economy] Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo - Modern problems of economy and entrepreneurship, 11. Retrieved from: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/47802 [in Ukranian].

Kondratov M.V., Harypov R.Y. (2015). Ynstytutsyonalnaia sreda kak эkonomycheskaia katehoryia [Institutional environment as an economic category]. Vestnyk SMUS – Bulletin of SMUS, №1 (8), 40-43 [in Russian].

Miklovda V. Shandor F., Kubiniy N., Moshak S.,. Didovych, Ohorodnyk V. et al. (2015). Konkurentospromozhnist ekonomichnykh system ta stratehichne upravlinnia neiu: hnoseolohichnyi ta utylitarnyi rakursy: monohrafiia [Economic systems competitiveness and strategic management: epistemological and utilitarian perspectives]. Uzhhorod: Karpatska vezha [in Ukrainian]

Kubiniy N., Puljanovich E.,Kosovilka T. (2017). Ynstytualyzatsyia ynnovatsyonnikh stratehyi: retrospektyyvnii bekhraund [Institutionalization of innovative strategies: retrospective background]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu - Uzhgorod University Scientific Bulletin, 2(50), 83-86 [in Russian].

. Lutskiv O. M., Maksymchuk M. V. (2014). Instytutsiine seredovyshche rehionalnoi strukturnoi polityky [The institutional environment of regional structural policy]. Rehionalna ekonomika- Regional economy, 3, 37-47 [in Ukrainian].

Liakhovets O.O. (2014). Formuvannia instytutsiinoho seredovyshcha v protsesi modernizatsii ekonomiky [Formation of institutional environment in the process of economic modernization]. Ekonomika i rehion - Economy and region, 4, 113-119 [in Ukrainian].

Petrovych Y., Bondarenko Yu., Prosovych O. (2019). Instytutsiine seredovyshche yak vazhlyavoa peredumova rozvytku turystychno-rekreatsiinoi sfery [Institutional environment as an important prerequisite for the development of tourism and recreational sphere]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia. Problems of economy and management, 6, 3, 3-15 [in Ukrainian].

Sylyn V.V., Ulytskaia N.M. (2012). Ynstytutsyonalnaia эkonomyka [Institutional economy]. Moskovskaia akademiya rynka truda i informatsyonnykh tekhnologii [in Russian].