Про журнал

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» - науковий фаховий журнал, у якому публікуються результати наукових досліджень, які мають важливе теоретичне і практичне значення. 

Основними тематичними напрямами збірника є: макроекономічні дослідження, економіка та управління національним господарством, регіональні соціально-економічні дослідження, проблеми економіки підприємств і галузей, фінансів і банківської справи, бухгалтерського обліку і аудиту.

Збірник виходить з 1994 року, має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 7972 від 9 жовтня 2003 року. 

Періодичність видання: двічі на рік

 • Випуск 1 - статті приймаються на розгляд з 15 січня по 15 березня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 травня. 
 • Випуск 2 - статті приймаються на розгляд з 15 липня по 15 вересня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 листопада.

З 2000 року науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.
На підставі наказу МОН України від 02 липня 2020 року №886 (Додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив науковий фаховий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2415-735X (Online), ISSN  2409-6857 (Print).

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

 • CrossRef (США);
 • Index Copernicus (Польща);  
 • Google Scholar (США);
 • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна). 

Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії входять провідні українські вчені, а також іноземні фахівці у галузі економіки та менеджменту.

Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, студентів та всіх, кого цікавлять проблеми розвитку економічної науки.

Галузь та проблематика

Макроекономічні дослідження;
Економіка та управління національним господарством;
Регіональні соціально-економічні дослідження;
Економіка підприємств і галузей;
Фінанси і банківська справа;
Бухгалтерський облік і аудит.

Процес рецензування

Положення

про рецензування та порядок проходження статей у Науковому віснику Ужгородського університету. Серія «Економіка»

1. Це положення визначає порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Економіка»

2. Ціль рецензування полягає у підвищенні якості наукових статей, які публікуються у віснику, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог щодо етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях і бути об'єктивними та максимально неупередженими.

5. У рецензії виокремлюються такі питання:

 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
 • у чому полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (якщо такі наявні).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності з "Порядком публікації статті",  які пройшли первинний контроль у редакції.

7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові для внесення необхідних коректив.

8.При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному редактору.

9. Відповідальний редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток 1) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

12. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати аргументоване пояснення причин такого рішення у письмовій формі.

13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою відповідальному редакторові.

15. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідального редактора та відповідального секретаря. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

18. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

19. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

20. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;

б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Додаток 1

ФОРМА ОЦІНКИ СТАТТІ РЕЦЕНЗЕНТОМ

НАЗВА СТАТТІ:                                                                                                                                РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР:                                                         

Питання для рецензента

Так

Ні

Коментар до питання

1

Чи є тема відповідною

науковому профілю журналу?

 

 

 

2

Чи є тема науково актуальною

і практично корисною?

 

 

 

3

Чи відображає назва статті

зміст і мету цієї статті?

 

 

 

4

Чи містить вступ чітко

поставлені цілі?

 

 

 

5

Чи є наукова аргументація

логічною та переконливою?

 

 

 

6

Чи методологічно правильно представлено результати

дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.

 

 

 

7

Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим

та дають пропозиції для подальшіх досліджень?

 

 

 

8

Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або

перероблені?

 

 

 

9

Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору

стилю і мови?

 

 

 

10

Чи задовольняє Вас кількість,

якість та доцільність посилань і літературних джерел?

 

 

 

 

 

Рекомендація рецензента

 

 

Рекомендовано до публікації Рекомендовано                            на доопрацювання

Не рекомендовано до публікації

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.