DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).235-241

АНАЛІЗ ЗАСАД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Світлана Яківна Зубілевич, Наталія Миколаївна Позняковська

Анотація


Проведено аналіз призначення та структури Концептуальної основи фінансової звітності загального призначення державного сектору, розробленої Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі (Радою з МСБОДС). Здійснено її порівняння із Концептуальною основою фінансової звітності суб’єктів підприємницького сектору, чинними вимогами українського законодавства в сфері обліку та фінансової звітності. Розглянуті основні чинники, які впливають на інформаційні потреби користувачів фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Обґрунтовано необхідність створення Концептуальної основи НП(С)БО та НП(С)БОДС на підставі Концептуальних основ фінансової звітності та Концептуальних основ фінансової звітності загального призначення держаного сектору з урахуванням сучасних тенденцій розвитку суспільства та ролі фінансової звітності у ньому.

Ключові слова


концептуальна основа фінансової звітності; суб’єкти державного сектору; Міжнародні стандарти фінансової звітності у підприємницькому секторі; Міжнародні стандарти фінансової звітності у державному секторі; національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro Strategiyu modernizaciyi sy`stemy` buxgalters`kogo obliku v derzhavnomu sektori na 2007-2015 roky`. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny `# 34 [On the Strategy of Modernization of the Accounting System in the Public Sector for 2007-2015. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] (April 16, 2007). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80. [in Ukrainian].

Pro sxvalennya Strategiyi reformuvannya sy`stemy` upravlinnya derzhavny`my` finansamy` na 2017-2020 roky`. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny`# 142-r. [On Approving the Strategy for Reforming the Public Finance Management System for 2017-2020. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] (February 8, 2017). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80. [in Ukrainian].

Pro sxvalennya Strategiyi modernizaciyi sy`stemy` buxgalters`kogo obliku ta finansovoyi zvitnosti v derzhavnomu sektori na period do 2025 roku. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny`# 437-r [On approving of the Strategy for the Modernization of the Public Sector Accounting and Financial Reporting System up to 2025. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] (June 20, 2018) Retrieved from: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/215075. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny` "Pro buxgalters`ky`j oblik ta finansovu zvitnist` v Ukrayini" [Law of Ukraine “On accounting and financial statements in Ukraine”] (July 16, 1999). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. [in Ukrainian].

NP(S)BODS 101 "Podannya finansovoyi zvitnosti". [National Public Sector Accounting Standard 101 "Presentations of Financial Statements"]. (December 28, 2009). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11. [in Ukrainian].

Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities: Presentation in General Purpose Financial Reports. Retrieved from: http://ipsasb.org.

Overview and comparison of public accounting and auditing practices in the 27 EU Member States. Prepared for Eurostat. Final Report. Ernst&Young. 19 December 2012. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/4261806/study-on-public-accounting-and-auditing-2012.pdf/5ad43e2b-2ba7-4b05-afab-d690fc2ad9dd.

Towards a new era in government accounting and reporting. PwC Global survey on accounting and reporting by central governments. 2nd edition. – 2015. Retrieved from: https://www.pwc.com/rw/en/assets/pdf/second-edition-global-survey-government.pdf.

IPSAS implementation: current status and challenges. The Association of Chartered Certified Accountants report. October 2017. Retrieved from: https://www.accaglobal.com/content/ dam/ACCA_Global/Technical/pubsect/pi-IPSAS-implementation-current-status-and-challenges.pdf.

Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries. OECD/IFAC 2017. Retrieved from: OECD/IFAC (2017), Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries, OECD Publishing, Paris. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1787/9789264270572-en.

Accountability. Now. A campaign for enhanced public financial reporting, sound decision making, and accountability. Retrieved from: https://www.ifac.org/system/files/publications/ files/Accountability-Now-Brochure_1.pdf

Sliozko, T. (2013) Do py`tannya pro konceptual`nu osnovu obliku i zvitnosti [On the conceptual basis of accounting and reporting]// Aktual`ni problemy` ekonomiky`- Actual problems of economy, 2013, #4((142)). – P. 244-251. [in Ukrainian].

Ruslana Kuzina. Conceptual framework for financial reporting: current state, development and application outlook in Ukraine// Socio-economic Research Bulletin, 2013, Issue 3 (50), p. 1. –P. 85-89.

Konceptual`na osnova finansovoyi zvitnosti. [Conceptual framework for financial reporting] Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009. [in Ukrainian].

Conceptual Framework for Financial Reporting. Retrieved from: http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/1522788753-5849.pdf.

2017 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. Volume I. Retrieved from: http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB -2017-Handbook-Volume-1.pdf.

2017 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. Volume II. Retrieved from: http://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB -017-Handbook-Volume-2.pdf

Pylypenko, L. (2016). Rozvy`tok koncepcij pobudovy` sy`stemy` publichnoyi zvitnosti korporacij v umovax postindustrial`noyi ekonomiky`: monografiya [Development of Concepts of Creating a System of Public Accountability of Corporations in the Post-Industrial Economy: Monograph]. – Lviv, Lviv Polytechnic. - 336 p. [in Ukrainian].

Koryagin, M. Kutsik, P. (2016). Problemy` ta perspekty`vy` rozvy`tku buxgalters`koyi zvitnosti: monografiya [Problems and Prospects for the Development of Financial Reporting: Monograph] / - Kyiv, Interservis. - 276 s. [in Ukrainian].

Momotyuk, L., Shkulipa, L. (2016) Pry`ncy`py` pidgotovky` ta podannya finansovoyi zvitnosti za MSFZ: sy`ntez teoriyi ta prakty`ky` [Principles of preparation and presentation of financial statements under IFRS: synthesis of theory and practice] // Investy`ciyi: prakty`ka ta dosvid - Investments: practice and experience, # 22. – P. 7-12. [in Ukrainian].

Krupka, Ya., Muzyka, M. (2017) Pro yakisni xaraktery`sty`ky` finansovoyi zvitnosti [On qualitative characteristics of financial reporting] // Visny`k Ternopil`s`kogo nacional`nogo ekonomichnogo universy`tetu. – Bulletin of the Ternopil National University of Economics, #3. – P. 97-105 [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій