DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.213-216

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Тетяна Валеріївна Шталь, Вікторія Олександрівна Козуб, Людмила Миколаївнана Бондаренко

Анотація


Визначено сутність інвестиційної стратегії як складової загальної стратегії підприємства. Розглянуто особливості формування інвестиційної стратегії підприємства. Проаналізовано основні форми участі підприємств у міжнародному бізнесі залежно від рівня їх інтернаціоналізації та глибини проникнення на зарубіжний ринок, а також виділено їх переваги і недоліки. Досліджено особливості трансформації інвестиційної стратегії підприємства. Запропоновано шляхи реалізації інвестиційної стратегії в контексті участі вітчизняних підприємств у міжнародному бізнесі.

Ключові слова


інвестиційна діяльність; інвестиційна стратегія підприємства; міжнародний бізнес; спільне підприємство; дочірнє підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Марцин В. С. Інноваційно-інвестиційна діяльність та шляхи її розвитку в період глобалізації / В. С. Марцин // Проблеми науки. – 2010. – № 2. – С. 8-14. 2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – М. : Эльга, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности / А. А. Пересада. – К. : Либра, 2006. – 432 с. 4. Руденко Л. В. Створення (державна реєстрація) підприємств з іноземними інвестиціями, іноземних підприємств, представництв іноземних компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://paranich.kiev.ua/ua/poslugi/ stvorennia_pidpriemstv_z_inozemnimi_investiciami.html.

Подзе С. Н. Филиал или дочернее предприятие? Выбор – за вами! [Электронный ресурс] / С. Н. Подзе // Бухгалтерия. – 2002. – № 14/2 (481/2). – Режим доступа: http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=252.

REFERENCES

Marcin, V.S. (2010). Іnnovacіjno-іnvesticіjna dіjal'nіst' ta shljahi її rozvitku v perіod globalіzacії [Innovation and investment activity and ways of its development in globalization]. Problemi nauki – Problems of science, 2, 8-14 [in Ukrainian]. 2. Blank, I.A. (2001). Investicionnyj menedzhment [Investment management]. Moskov: Elga [in Russian]. 3. Peresada, A.A. (2006). Osnovy investicionnoj dejatel'nosti [Fundamentals of investment activity]. Kyiv: Libra [in Ukrainian].

Rudenko, L.V. (2015). Stvorennja (derzhavna reєstracіja) pіdpriєmstv z іnozemnimi іnvesticіjami, іnozemnih pіdpriєmstv, predstavnictv іnozemnih kompanіj [Creation (state registration) foreign investment enterprises, foreign enterprises, representative offices of foreign companies]. Retrieved from http://paranich.kiev.ua /ua/poslugi/stvorennia_pidpriemstv_z_inozemnimi_investiciami.html.

Podze, S.N. (2002). Filial ili dochernee predprijatie? Vybor – za vami! [Branch or subsidiary company? The choice is yours!]. Buhgalterija – Accounting, 14/2 (481/2). Retrieved from http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=252.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій