DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.188-192

ЕКОНОМІКО-СУТНІСНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ

Ірина Володимирівна Нагорна

Анотація


У статті проаналізовано зміст категорії «інформаційне забезпечення», сформовано систему інформаційного забезпечення управління фінансово-майновим станом підприємства, схарактеризовано чинники, які вливають на рівень інформаційного забезпечення, подано етапи формування та вимоги до фінансової інформації. Визначено основні аспекти концепції системи інформаційного забезпечення управління фінансовою стійкістю та, на основі цього, побудовано модель руху інформаційного забезпечення аналітичних процедур.

Ключові слова


Інформаційне забезпечення; фінансова стійкість; обліково-аналітичне забезпечення; управління; аналіз; система; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Smyrnova, V.V. &Apostolov, A.O. (2003). Ynformatsyonnoe obespechenye razvytyya predprynymatelʹskykhstruktur [nformation support for the development of entrepreneurial structures]. // Ekonomika. Menedzhment. Pidpryyemnytstvo. – Economic since. Management. Business. 11. 294–297. [in Russian].

Baranovsʹka, S.P. (2012). Oblikovo-analitychne zabezpechennya yak nevidʺyemna skladova upravlinnya pidpryyemstvom [Accounting and analytical support as an integral part of business management] O.Ye. Kuzʹmin (Eds.), .Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku - Management and Entrepreneurship in Ukraine and stages of development problems. (pp. 8-11). Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House [in Ukrainian].

Blank Y.A. (2008). Éntsyklopedyya fynansovoho menedzhera [Encyclopedia Financial Manage] (Vols. 1-4). Moscow : Omeha-L [in Russian].

Brukhansʹkyy, R.F. (2013). Modernizatsiya oblikovo-informatsiynoho zabezpechennya stratehichnoho menedzhmentu silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Modernization of accounting and strategic management information support farm]. Suchasnyy bukhhaltersʹkyy oblik, analiz i audyt: haluzevyy aspekt [Modern accounting, analysis and audit, sectoral dimension]. Atamas P.Y. (Ed.). Dnepropetrovsk: «Herda» [in Ukrainian]. 5. Voloshchuk, L.O. (2011). Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva [Accounting and analytical support of innovative development company]. Pratsi Odesʹkoho politekhnichnoho universytetu. - Proceedings of Odessa Polytechnic University. 2 (36). 329-334. [in Ukrainian].

Hoholʹ, T.A. (2013). Oblikovo-analitychne zabezpechennya yak skladova informatsiynoho upravlinnya diyalʹnosti pidpryyemstv maloho biznesu [Accounting and analytical support as part of information management activities of small businesses]. O.V. Prokopenko (Eds.), Ekonomichni problemy staloho rozvytku – Economical Problems of Sustainable Development: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of prof. Balatskii O.F. (Vols. 1), (pp. 109-111). Sumy: SumSU [in Ukrainian].

Zahorodniy, A.H. (2010). Otsinyuvannya efektyvnosti systemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennya menedzhmentu pidpryyemstva [Evaluation of the effectiveness of the accounting and analytical software enterprise management] Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informatsiynoyi systemy v Ukrayini - Condition and prospects of accounting and information system in Ukraine Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 31-32). Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Kontseptualʹna osnova finansovoyi zvitnosti, vydana RMSBO u veresni 2010 r. [he financial reporting framework issued by the IASB in September 2010]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009. [in Ukrainian].

Kremenʹ, V.M. (2011). Otsinyuvannya finansovoyi stiykosti pidpryyemstva [Evaluation of financial viability]. Aktualʹni problemy ekonomiky. - Actual problems of economy. 1. 107 – 115. [in Ukrainian]. 10. Maksymiv Yu.V. (2011). Orhanizatsiyni pidkhody do vdoskonalennya systemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennya upravlinnya vidkhodamy derevoobrobnoho vyrobnytstva [rganizational approaches to improving the system of accounting and analytical support waste management timber production]. Visnyk natsionalʹnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Ekonomika – Proceedings of the National University of Water and Environment. Economy. 2 (54). 131-138. [in Ukrainian].