DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.143-149 Т.1.

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Павлівна Іванова

Анотація


У статті досліджено сучасний стан розвитку сфери ресторанного господарства України та Харківського регіону. Проаналізовано динаміку розвитку роздрібного товарообороту, оцінено тенденції зміни кількості закладів підприємств ресторанного господарства та залучення інвестицій в індустрію ресторанного бізнесу. На основі аналізу визначені особливості та обґрунтовані перспективи розвитку підприємств ресторанного господарства в Харківській області.

Ключові слова


підприємство ресторанного господарства; ресторанний бізнес; тенденції розвитку; динаміка роздрібного товарообороту; інвестиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Orhanizatsiia posluh kharchuvannia. [Organization food services]. Retrieved from http://generation.at.ua/load/knigi/organizacija_poslu [in Ukrainian].

Doroshenko, V., K. Dmytriieva (2011). Terytorialna orhanizatsiia pidpryiemstv restorannoho hospodarstva Ukrayiny [Territorial organization catering enterprises of Ukraine]. Heohrafiia : zb. nauk. Prats. 58, 27-30. [in Ukrainian].

Androsova. T. V. (2010). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Evaluation of the competitiveness of enterprises restaurant business]. Kharkiv : Khark. derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli. –KhDUKhT, 144. . [in Ukrainian].

Piatnytska, H.T.(2001). Rynok restorannoho hospodarstva Ukrainy: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Evaluation of the competitiveness of enterprises restaurant business]. Ekonomist : zb. nauk. Prats 4, 57-61. [in Ukrainian].

Hinda, M. I. (2016). Tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva. [Trends in the restaurant business]. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia v umovakh systemnoi kryzy", 1, 301-306. [in Ukrainian].

Shtal, T. V., Kot O. V., A. S. Diadin (2011). Suchasnyi ta tendentsii rozvytku restorannoho hospodarstva Ukrainy ta Kharkivskoho rehionu [Current status and trends of restaurant facilities Ukraine and Kharkiv region]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia Ekonomichna, 38, 137-141. [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Holovne upravlinnia statystyky u Kharkivskii oblasti [Main Department of Statistics in the Kharkov region]. Retrieved from http://kh.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ivanova, L.O., Muzyka O. M. (2012). Monitorynh svitovoho rynku hotelnykh i restorannykh posluh [Monitoring global market of hotel and restaurant services]. Lviv: «Mahnoliia 2006», 226. [in Ukrainian].

Kravchenko O. M., Sokoly I. I. (2014). Development tendencies of Ukrainian Restaurant Industry. Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel, Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 1, 105 – 110. [in English]