DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).36-45

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Юрій Денисович Радіонов

Анотація


В статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти формування і використання бюджетного потенціалу в контексті соціально-економічного розвитку України. Зазначено, що питання формування і використання бюджетного потенціалу, не дивлячись на численні наукові праці, ще не отримали належного наукового обґрунтування і вирішення. Серед науковців існують різні погляди і немає єдиної думки щодо визначення поняття «бюджетний потенціал», так само, як нема його і в Бюджетному кодексі України. Між тим, управління бюджетним потенціалом не вирізняється комплексністю підходу щодо його наповнення, відсутня оцінка використання та системність при розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку. Автором обґрунтовано необхідність при використанні бюджетного потенціалу розподіляти одержані результати за двома критеріями: реалізованими та «нереалізованими» можливостями. Такий підхід дасть змогу об’єктивно оцінювати як здобутки, так і аналізувати прорахунки при використанні бюджетного потенціалу. Крім того, автор вніс поняття «прихованого резерву», який в силу різних обставин (корупції, шахрайства) не приймає участі в формуванні бюджетного потенціалу, однак є важливим чинником його наповнення та сприяє самодостатності і незалежності бюджету.

Ключові слова


бюджет; економічний простір; бюджетна політика; фінансові ресурси; державий бюджет; фінанси; місцеві бюджети; бюджетний потенціал; інститути.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mocherny, S.V. Larina, Ya.S. Ustenko, O.A. Yuriy, S.I. (2006). Ekonomichniy entsiklopedichniy slovnik

[Economic Encyclopedic Dictionary]. (Vol.2), Lviv, World [in Ukrainian].

Mocherny, S.V. (Eds.) (2002). Ekonomichna entsiklopediya [Economic Encyclopedia: In three volumes]. (Vol.3),

Kyiv, Publishing Center "Academy" [in Ukrainian].

Byudgetniy kodex Ukrainy: zakon Ukrainy №2456-V vid 08.07.2010. [Budget Code of Ukraine, from July 08

№2456-V] (2017, August 17). zakon.rada.gov.ua Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-

/page13 [in Ukrainian].

Bondareva, O. G. (2013). Byudzhetniy potentsial regionu yak osnova fiskal’nogo prostoru Ukrainy [The budget

potential of the region as the basis of the fiscal space of Ukraine]. Chasopis ekonomichnih reform - The Journal of

Economic Reforms, 4, 86-90. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2013_4_16. [in Ukrainian].

Zhebchuk, R.L. (2013). Byudzhetniy potentsial ta yogo mistse v protsesi byudzhetnogo plnuvan’ya [Budgetary

potential and its place in the process of budget planning]. Visnik Odes’kogo natsional’nogo universitetu - Bulletin of the

Odessa National University. Economy, Vol. 18, 3 (1),144-147. Retrieved from:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_3(1)__38 [in Ukrainian].

Kruk, O.M. (2012). Formuvan’ya ta otsinka byudzhetnogo potentsialu mistsevogo byudzhetu [Formation and

assessment of the budget potential of the local budget]. Retrieved from:

http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/2012-2-27/article/12KENPLB.pdf [in Ukrainian].

Pedchenko, N.S. Strilets’, V.Yu. (2014). Byudzhetniy potentsial regionu: otsinka ta perspektivy rozvitku [The

budget potential of the region: assessment and development prospects]. Poltava. [in Ukrainian].

Lyuta, O.V. (2014). Byudzhetniy potentsial yak viznachal’niy chinnik finansovogo zabezpechenn’ya rozvitku

regionu [Budget potential as a defining factor for financial provision of the region's development]. Retrieved from:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2584 [in Ukrainian].

Volkovsky, Ye.I. (2014). Byudzhetiy potentsial ta potentsial byudzhetu teritorii: metodichni aspekti [Budget

potential and potential of the territory budget: methodological aspects]. Problemi ekonomiki - Problems of Economics,

, 357-362. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_49. [in Ukrainian].

Melnik, L.M. Duma, V.L. (2015). Sutnist’, priroda ta osoblivosti formuvann’ya byudzhetnogo potentsialu na

regional’nomu rivni [The essence, nature and features of budget capacity building at the regional level]. Biznesinform,

, Retrieved from: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-12_0-pages-276_281.pdf [in

Ukrainian].

Zagorodniy, A.G. Voznyuk, G.L. Smovzhenko, T.S. (2000). Finansoviy slovnik [Financial Dictionary. - 3rd

type. and add]. Kyiv, "Knowledge" [in Ukrainian].

Accounting Chamber of Ukraine (2009). Zvit Rahunkovoyi palati za 2009 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2009] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2010. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16741917/Zvit_2009.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2010). Zvit Rahunkovoyi palati za 2010 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2010] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2011. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16741918/Zvit_2010.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2011). Zvit Rahunkovoyi palati za 2011 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2011] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2012. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16740480/Zvit_2011.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2012). Zvit Rahunkovoyi palati za 2012 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2012] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2013. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16742074/Zvit_2012.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2013). Zvit Rahunkovoyi palati za 2013 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2013] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2014. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16744990/Zvit_2013.pdf [in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2014). Zvit Rahunkovoyi palati za 2014 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2014] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2015. Retrieved from: http:// www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16747166/Zvit_2014.pdf

[in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2015). Zvit Rahunkovoyi palati za 2015 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2015] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2016. Retrieved from: http:// www.acrada.gov.ua/portal.rp.int/doccatalog/document/16748714/Zvit_RP_2015.pdf

[in Ukrainian]

Accounting Chamber of Ukraine (2016). Zvit Rahunkovoyi palati za 2016 rik [Report of the Accounting

Chamber in 2016] Accounting Chamber of Ukraine, adopted on 2017. Retrieved from: http:// www.ac-rada.gov.ua

/doccatalog/document/16751480/Zvit_RP_2016.pdf [in Ukrainian]
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій