DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).257-261

УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ ТА МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анатолій Анатолійович Постол

Анотація


В роботі розглянуто науково-методичні підходи до формування інституційних складових та механізмів забезпечення ефективного й конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Виявлено, що інституційне забезпечення представлене сукупністю державних та громадських або суспільних інститутів. Визначено їх представництво, напрями впливу та функції. Виявлено вузькі місця й резерви та джерела удосконалення. Особливо це стосується формування суспільних інститутів та їх дії.

Ключові слова


аграрні підприємства; конкурентоспроможний розвиток; складові; механізми; інституційне забезпечення; удосконалення.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Lopatynsʹkyy, Yu.M. & Kyfyak, V.I. (2014), Rozvytok ahrarnoho sektora natsionalʹnoyi ekonomiky na instytutsiynykh zasadakh [Development of the agrarian sector of the national economy on an institutional basis]. Chernivtsi: Chernivetsʹkyy nats. un-t (in Ukr.).

Zaskalkina, O.M. (2016), Kontseptualizatsiya rozvytku instytutsionalʹnoho seredovyshcha v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrayiny [Conceptualization of the development of the institutional environment in the agrarian sector of the economy of Ukraine]. Derzhavne rehulyuvannya protsesiv ekonomichnoho i sotsialʹnoho rozvytku, 4, 1-8 (in Ukr.).

Kindzersʹkyy, Yu. (2007), Instytutsionalʹni aspekty vidtvorennya u konteksti strukturnykh transformatsiy [Institutional aspects of reproduction in the context of structural transformations]. Ekonomika Ukrayiny, 2, 4-12 (in Ukr.).

Marmulʹ, L.O. (2011), Formuvannya ta rozvytok instytutsionalʹnoyi systemy ahrarnoyi ekonomiky [Formation and development of the institutional system of the agrarian economy], Instytutsionalʹni zasady transformatsiy v ahrarniy sferi, 194-203 (in Ukr.).

Yefymenko, T. (2011), Instytutsiyne rehulyuvannya ekonomichnoho rozvytku [Institutional regulation of economic development]. Ekonomika Ukrayiny, 1, 16-26 (in Ukr.).

Shpykulyak, O.H. (2009), Instytutsiyi ahrarnoho rynku [Agricultural Market Institutions]. Kyyiv: NNTS «IAE» UAAN (in Ukr.).

Malik, M.Y. & Shpykulyak, O.H. (2010), Instytutsionalizatsiya ahrarnoho pidpryyemnytstva: transformatsiya ta efektyvnistʹ [Institutionalization of agrarian entrepreneurship: transformation and efficiency]. Ekonomika APK, 7, 132-139 (in Ukr.).

Ihnatenko, M.M. (2014), Instytutsiyni ta orhanizatsiyno-ekonomichni zasoby stymulyuvannya sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti biznesu na rivni ahropromyslovykh pidpryyemstv [Institutional and organizational and economic means of stimulating social responsibility of business at the level of agro-industrial enterprises]. Naukovi pratsi Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2 (9), 163-168 (in Ukr.).

Usyuk, T.V. (2011), Instytutsiyni aspekty rozvytku silʹsʹkoho pidpryyemnytstva: teoretyko-metodolohichnyy pidkhid [Institutional aspects of rural entrepreneurship development: theoretical and methodological approach]. Visnyk Zhytomyrsʹkoho natsionalʹnoho ahroekolohichnoho universytetu, 1 (28), 41-42 (in Ukr.).