DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2019.1(53).86-90

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. В. Готра, Т. В. Теличко

Анотація


У статті досліджено сучасні підходи та проблеми, що виникають у процесі формування кадрової політики на підприємстві. Розглянуто та проаналізовано теоретичні аспекти побудови ефективної кадрової політики та виявлено перспективи розвитку системи роботи з персоналом в сучасних умовах господарювання. Внесено пропозиції щодо формування ефективної кадрової політики на підприємстві.


Ключові слова


кадрова політика; принципи формування; види кадрової політики; методи оцінки; розвиток персоналу; розвиток особистості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Balabanova L. V. Upravlinnya personalom : pidruchnyk / L. V. Balabanova, O. V. Sardak. – K. : Tsentr uchb. l-ry, 2011. – 468 s. Balabanova L. V. Upravlinnya personalom : pidruchnik / L. V. Balabanova, O. V. Sardak. – K. : Tsentr uchb. l-ri, 2011. – 468 s.

Voronkova V. H. Upravlinnya lyudsʹkymy resursamy: filosofsʹki zasady : navch. posib. / Voronkova V. H. – K. : Profesional, 2006. – 576 s. Voronkova V. G. Upravlinnya lyudskimi resursami: filosofski zasadi : navch. posib. / Voronkova V. G. – K. : Profesional, 2006. – 576 s.

Vynohradsʹkyy M. D. Upravlinnya personalom: navch. posib. / M. D. Vynohradsʹkyy, A. M. Vynohradsʹka, O. M. Shkapova. – K. : TSUL, 2006. – 504 s.

Mishchenko A.P. Stratehichne upravlinnya: navch. posib. / A.P. Mishchenko: Kyyiv: «Tsentr navchalʹnoyi literatury», 2004. - 336 s.

Parkhymchyk E. P. Kadrovaya polytyka orhanyzatsyy : ucheb. posobye / E. P. Parkhymchyk. – Mynsk : HYUST BHU, 2011. – 128 s. Parhimchik E. P. Kadrovaya politika organizatsii : ucheb. posobie / E. P. Parhimchik. – Minsk : GIUST BGU, 2011. – 128 s.

Strekhova S.V. Kadrova polityka: vazheli vplyvu na efektyvnistʹ, mekhanizmy ta instrumenty realizatsiyi / S.V. Strekhova // Ekonomichnyy chasopys – KHKHI. – 2012. – № 3. – S. 66-70.

Sevastʹyanov R.V. Kadrova polityka pidpryyemstva ta napryamy yiyi vdoskonalennya / R.V. Sevastʹyanov, S.A. Tkachenko [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zgia.zp.ua.

Khmilʹ F. I. Upravlinnya personalom : pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh navchalʹ – K.: Vydavnychyy tsentr «Akademiya», 2006. -488 c.

Shchokin H.V. Teoriya kadrovoyi polityky : [monohrafiya] / H.V. Shchokin. – K. : MAUP, 1997. – 176 s.