DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).206-211

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БУДІВЕЛЬНОГО СЕКТОРА

Ніна Сергіївна Шевчук, Анатолій Васильович Коверда

Анотація


Стаття присвячена пошуку підходів щодо удосконалення методики оцінки кредитоспроможності підприємств будівельного сектору економіки, який є одним з найскладніших для кредитування. Досліджено сучасну нормативну базу для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника-юридичної особи, запропоновано доповнити контент аналітичних критеріїв кредитоспроможності кількісними та якісними показниками оцінки соціальної відповідальності бізнесу.

Ключові слова


кредитоспроможність; будівельний сектор економіки; фінансові коефіцієнти; ділова активність; соціальна відповідальність бізнесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Polozhennya pro vyznachennya bankamy Ukrayiny rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivs’kymy operatsiyamy [Regulation on determination by banks of Ukraine of the size of credit risk under active banking operations] (2016, June 30). Ofitsiynyy sayt Natsional’noho banku Ukrayiny – Official site of the National Bank of Ukraine. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya poryadku provedennya otsinky finansovoho stanu potentsiynoho benefitsiara investytsiynoho proektu» [Order of the Ministry of Finance of Ukraine «On approval of the procedure for assessing the financial condition of a potential beneficiary of an investment project»]. (2016, July 14). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1095-16 [in Ukrainian].

Shevchuk, N.S. (2018). Metodychni aspekty upravlins’koho analizu suchasnykh budivel’nykh pidpryyemstv [Methodical aspects of managerial analysis of modern construction enterprises]. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu – Scientific bulletin of Uzhgorod university, 1(51), 288-291 [in Ukrainian].

Nikul’nykova, T.H. (2013). Analiz finansovoho stanu yak instrument finansovo-hospodars’koho audytu na prykladi pidpryyemstv budivel’noyi haluzi [Analysis of the financial state as an instrument of financial and economic audit on the example of construction industry enterprises]. Visnyk Kryvoriz’koho ekonomichnoho instytutu KNU – Bulletin of the Kryvy Rih Economic Institute of the KNU, 2, 107-110 [in Ukrainian].

Smachylo, V.V., & Balyaba, V.O. (2015). Otsinka sotsial’noyi vidpovidal’nosti budivel’nykh pidpryyemstv [Assessment of social responsibility of construction enterprises]. Ekonomika: realiyi chasu – Economics: realities of time, 6(22), 162-169 [in Ukrainian].

Hrytsenko, O.S., & Zapyechna, Yu.O., & Borodavko, M.V. (2015). Vplyv na ekonomichnu bezpeku budivel’noho pidpryyemstva rivnya korporatyvnoyi sotsial’noyi vidpovidal’nosti [Influence on the economic safety of a construction company on the corporate social responsibility level]. Budivel’ne vyrobnytstvo – Construction production, 59, 49-51 [in Ukrainian].

Plakhotnikova, K.V. (2017). Ekonomiko-matematychni metody analizu korporatyvnoyi sotsial’noyi vidpovidal’nosti budivel’nykh kompaniy Ukrayiny [Economical and mathematical methods of analysis of Ukraine’s corporate construction companies’ social responsibility]. Naukovyy visnyk budivnytstva – Scientific bulletin of construction, 1, 271-274 [in Ukrainian].