DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).124-129

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ ЕФЕКТИВНОСТІ

В. О. Огородник, А. Р. Фіалковський, Л. В. Жорж, Н. Я. Біла

Анотація


Контролінг запропоновано розглядати як систему стратегічного управління, що спрямована на створення набору інструментів стратегічного аналізу, формування адекватної вимогам розвитку інформаційної бази, які в сукупності забезпечують менеджмент обґрунтованими рішеннями та способами їх реалізації. Ефективність виступає одночасно як фінансово-економічна мета розвитку та засіб (фактор), які є необхідними в процесі формування конкурентних переваг. Контролінг ефективності як цілі та фактору розвитку одночасно забезпечує досягнення оптимального балансу між результатами розвитку та ресурсами для його отримання; своєчасну фінансово-економічну координацію рішень, прийнятих відповідно до внутрішнього стану системи та навколишнього світу; узгодженість інтересів економічного розвитку різних акторів та моральної відповідальності за результати; інформаційну базу для прийняття рішень щодо вектора та імпульсу майбутнього розвитку.

Ключові слова


ефективність; економічна система; розвиток; контролінг; стратегічне управління; конкурентні переваги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Batrakova, T.I. (2015). Sutnistʹ ponyattya «ekonomichna efektyvnistʹ diyalʹnosti pidpryyemstv» v rynkovykh umovakh [The concept essence of «enterprises economic efficiency» in market conditions] Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli. Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, 1, 172-178 [in Ukrainian]

Brokhun, N.S. (2007). Shcho take kontrolinh? [What is Controlling?] Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: ekonomika, upravlinnya ta administruvannya. Bulletin of the Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, Management and Administration, 4(42), 32–47 [in Ukrainian]

Vasylʹev, P.V. (2014). Mekhanyzm stratehycheskoho kontrolynha v upravlenyy konkurentosposobnostʹyu predpryyatyya [Mechanism of strategic control in managing the competitiveness of the enterprise] Sovremennye yssledovanyya sotsyalʹnykh problem. Modern researches of social problems. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/v/mehanizm-strategicheskogo-kontrollinga-v-upravlenii-konkurentosposobnostyu-predpriyatiya. [in Russian]

Miklovda, V.P., Britchenko, I.H., Kubiniy, N.YU., Didovych, Yu.O (2013). Efektyvnistʹ upravlinnya pidpryyemstvamy: suchasni problemy ta perspektyvy yikh vyrishennya [E nterprise management efficiency: current problems and perspectives for their solution] - Poltava: PUET [in Ukrainian]

Zaytseva, A. M. (2015). Metody y ynstrumenty stratehycheskoho kontrollynha v systeme upravlenyya predpryyatyem [Methods and tools of strategic control in the enterprise management system] Proceedings from Mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Aktualʹnye problemy ynnovatsyonnoho razvytyya ékonomyky Donbassa» - International scientific and practical conference «Actual problems of innovative development of the Donbass economy». (pp.89-94). Donetsk : HVUZ "DonNTU" [in Russian]

Miklovda, V.P., Shandor, F.F., Kubiniy, N.Yu., Moshak, S.M., Didovych, Yu.O., Ohorodnyk, V.O., Maksymchuk, Ya.S., Kubiniy, V.V. (2015) Konkurentospromozhnistʹ ekonomichnykh system ta stratehichne upravlinnya neyu: hnoseolohichnyy ta utylitarnyy rakursy [Competitiveness of economic systems and its strategic management: epistemological and utilitarian perspectives]- Mukachevo: Karpat·sʹka vezha. [in Ukrainian]

Laenko, O.A., Denysova, K.E. (2016). Stratehycheskyy kontrollynh [Strategic Controlling] Mezhdunarodnyy zhurnal sotsyalʹnykh y humanytarnykh nauk. International Journal of Social and Human Sciences, 1. T.6. 232-236. [in Russian]

Moshak, S.M., Miklovda, V.P., Kubiniy, N.Yu, et al. (2017). Stratehichne upravlinnya konkurentospromozhnistyu: systemnyy metoda ta ekzystentsialʹna ekspozytsiya [Strategic competitiveness management: systemic method and existential Exposition] – Mukachevo: Karpat·sʹka vezha. [in Ukrainian]

Miklovda, V.V., Kubiniy, N.Yu., Zavadyak, R.I. et al. (2010). Stratehichne upravlinnya efektyvnistyu pidpryyemstv u korporatyvnomu sektori rehionu: problemy ta shlyakhy vdoskonalennya [Strategic management of the enterprises efficiency in the regional corporate sector: problems and ways of improvement] – Uzhhorod: Lira [in Ukrainian]

Fedulova, L.I. (2005). Aktualʹni problemy menedzhmentu v krayini [Actual problems of management in the country]. – K.: Feniks [in Ukrainian]