DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).119-123

СУБЄКТНО-ОБЄКТНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Наталія Юріївна Кубіній, Мирослав Юрійович Бабяк, Андрій Васильович Косовілка

Анотація


Трудовий потенціал в сучасному його розумінні – це конгломерат здібностей виконувати завдання певного рівня складності; при цьому здібності є якостями, що постійно змінює свій зміст та форму прояву. Система управління трудовими ресурсами є механізмом суб'єктно-об'єктних відносин. Суб’єктно-об’єктні відносини – це відносини між власниками, менеджментом та іншим персоналом стосовно їх місця та функцій у виробничому процесі. В умовах розвитку економіки знань та підвищення ролі трудового потенціалу у виконанні стратегічних завдань персонал набуває функцій суб’єкта, необхідність врахування яких змінює конфігурацію системи управління трудовим потенціалом.

Ключові слова


трудовий потенціал; управління; суб’єкт управління; об’єкт управління; відносини; система; ефективність управління трудовим потенціалом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Altman, Y., Kubyniy N. (2016) Vydy doveryia y ykh otsenka [Kinds of Trust and Their Evaluation], Naukovyi Visnyk Uzhhorodskoho Universytetu. Seriia: Ekonomika; zbirnyk naukovykh prats.,Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU "Hoverla", Vyp. 2 (48),P. 148–152. [in Russian].

Esynova N.Y. (2003). Ekonomyka truda y sotsyalno-trudovye otnoshenyia: Ucheb. Posobye [Labour Economic in Social-Labour Conditions], Kondor, 464 p. [in Russian].

Kalinesku T., Romanovska Yu., S.F. Bolshenko S., O.V. Maslosh O. ta in. (2007). Formuvannia ta otsiniuvannia potentsialu pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk. [Formation and Evaluation of Potential of Enterprise]. Luhansk: Vyd-vo SNU im. V. Dalia. [in Ukranian].

Kubiniy N. Yu. (2013). Vytoky stratehichnoho upravlinnia: istorychnyi rakurs innovatsiinoho kontentu stratehii Oleksandra Makedonskoho/ [Origins of strategic management: the historical perspective of the innovative content of the strategy of Alexander of Macedon]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Ser. : Ekonomichni nauky.,1, P. 350–355. [in Ukranian].

Kustovska O. V. (2005) Metodolohiia systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen : Kurs lektsii. [Methodology of System Approach and Researches], Ekon. dumka. [in Ukranian].

Makarova Y. K. (2002). Upravlenye personalom [ Personal Management]. M., Yurysprudentsyia. [in Rassian].

Mykhailenko H. V. (2011). Suchasnyi zmist poniattia "subiektno-obiektni vidnosyny" u systemi derzhavnoho upravlinnia. [Contemporary meaning of the concept of "subject-object relations" in the system of public administration]. Derzhavne budivnytstvo. № 2. , URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_9 [in Ukranian].

Osnovnye razlychyia mezhdu subektom y obektom yssledovanyia. [Main differences of subject and object]. URL: http://vchemraznica.ru/osnovnye-razlichiya-mezhdu-subektom-i-obektom-issledovaniya/. [in Russian].

Serzhanov V., Kubyniy N., Mynkovych V. (2018). Doverye kak upravlencheskyi mekhanyzm podhotovky konkurentosposobnykh spetsyalystov. [Trust as a mechanism of competitive specialists education]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika; zbirnyk naukovykh prats.Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU "Hoverla". Vyp. 1 (51). P. 53–58. [in Russian].

Shulska L., Laushkin O. (2014). Problemy i perspektyvy formuvannia novoi iakosti trudovoho potentsialu. [Problems and perspectives of formation of new quality of labor potential]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. № 1 (17) , P.13–18. [in Ukranian].