DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).42-48

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вікторія Вікторія Вікторівна Готра

Анотація


У статті систематизовано та досліджено підходи, щодо сутності інтеграційного економічного процесу. Належну увагу приділено соціально-економічній його складовій. Запропоновано сутнісне розуміння „інтеграційного економічного процесу”, як об’єднання держав, внаслідок обмеженості природних, трудових та фінансових ресурсів в цій чи іншій країні для створення товарів та послуг, що є конкурентоспроможними на цих ринках та подоланні кризових явищ в країнах, а саме зубожіння народів, безробіття, падіння курсу національних валют, що веде до соціальних проблем цих країн.

Ключові слова


інтеграційний економічний процес; інтеграція; типи міжнародної економічної інтеграції; економічна інтеграція; інтеграційні угрупування; ефективний економічний організм; вертикальна та горизонтальна інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ekonomichna entsyklopediya: U trʹokh tomakh.T.1 / Redkol.: S.V. Mochernyy ta in.- K.: Vydavnychyy tsentr „Akademiya”, 2000-S.668.

Bolshoy еntsyklopedycheskyy slovar: v 2t., T.1 Hl.red.A.M. Prokhorov.-M.Sov.Еntsyklopedyya, 1991.-1085c.

Herst P., Tomson H. Sumnivy v hlobalizatsiyi. Mizhnarodna ekonomika i osoblyvosti keruvannya/P. Herst,H. Tomson//Per.z anhl.- K.: K.I.S., 2002.- s.6.

Mezhdunarodnyye ekonomicheskiye otnosheniya: [uchebn.dlya vuzov]; pod. red.V.Ye.Rybalkina 9-ye izdan. pererab. i dop.-M.: YUNITI-DANA, 2012.-647s.

Upravleniye organizatsiyey: Entsiklopedicheskiy slovar; pod red. Porshneva A.G., Kibanova A.YA., Gunina V.N.; 4-ye izd.pereab. i dop.-M.: INFRA-M, 2009.-822s. 6.

Kartunov O.V. Vstup do yetnopologíí̈: nauk.-navchal'niy posíbnik/ O.V. Kartunov.-K.; [b.v], 1999.-S.64.

Mizhnarodna ekonomika Tekst: pidruchnyk/ A.P. Rumyantseva, H.N Klychko, V.V. Rokocha ta inshi; za red.A.P.Rumyantseva.-K.: Znannya-Pres,2003.-S.363

Ukrayina u Svitoviy orhanizatsiyi torhivli: ochikuvannya ta realʹni perspektyvy. Zbirnyk naukovykh statey.-K.-K.: NISD, 2002.-128, s.14-15.

Storonyansʹka I. Mizhrehionalʹnyy instytutsiynyy rozvytok: tendentsiyi i problemy/ I. Storonyanska- Lviv:IRD,2011.-321s.