DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.347-350

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ

Ірина Іванівна Мельничук

Анотація


У статті розглянуто особливості внутрішнього аудиту для страхових компаній. Визначено проблемні аспекти діяльності суб’єктів страхового бізнесу, що негативно позначаються на їх обліково-аналітичному забезпеченні. Запропоновано власну модель внутрішнього аудиту фінансових результатів страховика, яка враховує синергію необхідних складових: мету, суб’єкт, об’єкт, завдання, джерела інформації, організацію й методику аудиту та результат. Представлена модель базується на чотирьох проміжних етапах, на кожному з яких досліджується ряд питань, вирішення яких сприяє підвищенню результативності діяльності служби та компанії в цілому.

Ключові слова


страхові компанії; фінансові результати; внутрішній аудит; модель аудиту; етапи аудиту; синергія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, O. V. (2009). Oblik ta audyt diyal'nosti strakhovykh kompaniy: metodyka ta orhanizatsiya [The accounting and auditing activity of insurance companies: the methodological and the organization]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyyiv [in Ukrainian].

Hamankova, O. O. (2004). Oblik i audyt u strakhovykh orhanizatsiyakh [Accounting and audit of insurance organizations]. Kyyiv : KNEU [in Ukrainian].

Harmatiy, T. O. (2004). Oblik ta audyt v strakhovykh kompaniyakh [Accounting and audit in insurance companies]. Ternopil' [in Ukrainian]

Len', V. S. (2009). Oblik i audyt u strakhovykh orhanizatsiyakh [Oblik i audyt u strakhovykh orhanizatsiyakh]. Kyyiv : Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya vnutrishn'oho audytu (kontrolyu) u finansovykh ustanovakh: Rozporyadzhennya Natskomfinposluh 05.06.2014 r. № 1772 [The procedure of internal audit (control) in financial institutions : order from June 5 2014, № 1772]. (2014, June 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-14 [in Ukrainian].

Fedorova, Ya. B. (2009). Orhanizatsiya ta metodyka audytu strakhovykh kompaniy [Organization and Methods of Audit in Insurance Companies]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Shirinyan, L. V. (2012). Finansovyy audyt strakhovyka yak metod kontrolyu i rehulyuvannya diyal'nosti strakhovoyi kompaniyi [Financial audit of the insurer as a method of control and regulation of the insurance company] Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini – The formation of market relations in Ukraine, 7, 114-119 [in Ukrainian].