DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.347-350

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ

Ірина Іванівна Мельничук

Анотація


У статті розглянуто особливості внутрішнього аудиту для страхових компаній. Визначено проблемні аспекти діяльності суб’єктів страхового бізнесу, що негативно позначаються на їх обліково-аналітичному забезпеченні. Запропоновано власну модель внутрішнього аудиту фінансових результатів страховика, яка враховує синергію необхідних складових: мету, суб’єкт, об’єкт, завдання, джерела інформації, організацію й методику аудиту та результат. Представлена модель базується на чотирьох проміжних етапах, на кожному з яких досліджується ряд питань, вирішення яких сприяє підвищенню результативності діяльності служби та компанії в цілому.

Ключові слова


страхові компанії; фінансові результати; внутрішній аудит; модель аудиту; етапи аудиту; синергія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, O. V. (2009). Oblik ta audyt diyal'nosti strakhovykh kompaniy: metodyka ta orhanizatsiya [The accounting and auditing activity of insurance companies: the methodological and the organization]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyyiv [in Ukrainian].

Hamankova, O. O. (2004). Oblik i audyt u strakhovykh orhanizatsiyakh [Accounting and audit of insurance organizations]. Kyyiv : KNEU [in Ukrainian].

Harmatiy, T. O. (2004). Oblik ta audyt v strakhovykh kompaniyakh [Accounting and audit in insurance companies]. Ternopil' [in Ukrainian]

Len', V. S. (2009). Oblik i audyt u strakhovykh orhanizatsiyakh [Oblik i audyt u strakhovykh orhanizatsiyakh]. Kyyiv : Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya vnutrishn'oho audytu (kontrolyu) u finansovykh ustanovakh: Rozporyadzhennya Natskomfinposluh 05.06.2014 r. № 1772 [The procedure of internal audit (control) in financial institutions : order from June 5 2014, № 1772]. (2014, June 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-14 [in Ukrainian].

Fedorova, Ya. B. (2009). Orhanizatsiya ta metodyka audytu strakhovykh kompaniy [Organization and Methods of Audit in Insurance Companies]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Shirinyan, L. V. (2012). Finansovyy audyt strakhovyka yak metod kontrolyu i rehulyuvannya diyal'nosti strakhovoyi kompaniyi [Financial audit of the insurer as a method of control and regulation of the insurance company] Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini – The formation of market relations in Ukraine, 7, 114-119 [in Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій