DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.338-346

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Наталя Юріївна Єршова

Анотація


У статті вирішується завдання організаційного забезпечення функціонування управлінського обліку на підприємствах. Визначено основні проблеми, пов’язані з організацією управлінського обліку на підприємствах. Запропоновані варіанти позиціонування відділу/служби управлінського обліку в організаційній структури управління підприємством. Сформульовані основні переваги, які забезпечує функціонування управлінського обліку для системі управління з точки зору управлінських витрат, ефективності діяльності апарату управління та підприємства в цілому.

Ключові слова


організаційна структура управління; організаційне проектування; організація управлінського обліку; фахівці з управлінського обліку; служба контролінгу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Atkinson, A., Balakrishnan, R., & Booth, P. (1997). New Directions in Management Accounting Research - Journal of Management Accounting Research, 9, 79-108 [in English].

Bulgakova, S.V. (2008). Upravlencheskyj uchet: metodologyja y organyzacyja [Management accounting: methodology and organization]. Voronezh: VGU [in Russian].

Holov, S.F. (2000). Problemy ta perspektyvy reformuvannia bukhhalterskoho obliku v Ukraini [Problems and prospects of reforming of accounting in Ukraine]. Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and audit, 11, 15-23 [in Ukrainian].

Harasym, P.M., Davydovych, I.Ie., & Khomyn, P.Ia. (2001). Upravlinskyi oblik na pidpryiemstvi (metodyka vedenyia) [Management accounting in the enterprise (methods of management)]. Ternopil. TNEU [in Ukrainian].

Yevdokymov, V.V. (2010). Adaptyvna model intehrovanoi systemy bukhhalterskoho obliku [Adaptive model integrated accounting system]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].

Levytska, S.O. (2007). Metodyka orhanizatsii ta perspektyvy rozvytku upravlinskoho (vnutrishnohospodarskoho) obliku [Metodyka orhanizatsii ta perspektyvy rozvytku upravlinskoho (vnutrishnohospodarskoho) obliku] Universytetski naukovi zapysky – University scientific notes, 3(23), 245-253 [in Ukrainian].

Kyzylov, A.N. (2002). Kontseptsyia y modely postroenyia adaptyvnoi systemы upravlencheskoho ucheta [The concept and model of adaptive system of management accounting] Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow: SumSU [in Russian].

Napadovska, L.V. (2009). Upravlinskyi oblik: znachennia ta zastosuvannia u praktychnii diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv v umovakh rynkovykh vidnosyn [Management accounting: meaning and application in practice of domestic enterprises in conditions of market relations] Bukhhalterskyi oblik i audyt – Accounting and audit, 10, 45-55 [in Ukrainian].

Pushkar, M.S. (2003). Rozrobka systemy obliku [The development of the accounting system]. Ternopil: Kart-blansh [in Ukrainian].

Shcherbyna, O.V. (2008). Evoliutsiia orhanizatsiinykh struktur: sutnist, etapy, pryntsypy [The evolution of organizational structures: essence, stages, principles]. A.F. Pavlenko (Eds.), Vcheni zapysky – Scientific notes: Сollection of scientific papers (Vols. 10), (pp. 30-38). MON Ukrainy. Kyiv DVNZ “КNЕU im. Vadyma Hetmana” [in Ukrainian].

Becerra, M. (2009). Theory of the Firm for Strategic Management: Economic Value Analysis. Cambridge University Press: Cambridge [in English].

Pushkar, M.S. (2008). Kontseptsiia kontrolinha [The concept of controlling]. Proceedings of the l Scientific and Practical Conference '08: Naukovo-praktychna konferentsiia «Perspektyvy rozvytku kontrolinhu yak nauky: teoriia ta praktyk» – The Scientific and Practical Conference «Prospects for the development of controlling as a science: theory and practice». (pp. 7-23). Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].