DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.289-294

МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вікторія Степанівна Стойка

Анотація


У статті розкриваються можливості відновлення довіри до вітчизняної банківської системи в сучасних умовах. Акцентовано увагу на важливості фактору довіри у діяльності банків. Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників стосовно ролі довіри у функціонуванні банківської системи. Автором запропоновано основні напрями відновлення довіри до банківського сектору як на рівні комерційних банків, так і на рівні центрального банку.

Ключові слова


довіра; банківська система; комерційні банки; населення; соціальна відповідальність; фінансова грамотність

Повний текст:

PDF

Посилання


Basadze, K.M., (2015). Vidnovlennya doviry do bankivsʹkoyi systemy: mif chy realʹnistʹ [Restoring confidence in the banking system: myth or reality]. Finansovyy prostir. – Financial space, 1 (17), 18 – 22 [in Ukrainian].

Bashynsʹkyy, T.V., (2014). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ bankivsʹkoho sektoru Ukrayiny [Social responsibility of the banking sector Ukraine] Naukovi pratsi Kirovohradsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky.- Scientific Papers of Kirovograd National Technical University. Economic since. Issue 25. 104 – 110 [in Ukrainian].

Vantukh, T.Z., (2014). Aksiolohichna skladova doviry do bankivsʹkykh vkladiv [Axiological component of confidence in bank deposits] ]. Finansovyy prostir. – Financial space, 3 (15), 18 – 22 [in Ukrainian].

Hrytsenko, A.A., (2010). Vnutrishnya struktura doviry [The internal structure of confidence] Ekonomichna teoriya. – Economics, 3. 20 – 26 [in Ukrainian].

Doshchatov, YU., & Palʹchevsʹkyy, I. Holova Rady NBU Bohdan Danylyshyn: rivenʹ doviry do bankiv v 12% ya vvazhayu zanadto optymistychnym [Bohdan Danylyshyn NBU Chairman: Confidence in banks at 12%, I think too optimistic]. Retrieved from http://ukranews.com/ua/interview/1586-bogdan-danylyshyn-riven-doviry-do-bankiv-v-12-ya-vvazhayu-zanadto-optymistychnym [in Ukrainian].

Druhov, O. (2013). Suchasni aspekty formuvannya doviry naselennya do Natsionalʹnoho banku Ukrayiny [Modern aspects of public confidence in the National Bank of Ukraine] Visnyk NBU. – Bulletin of the NBU, 1, 32 – 35 [in Ukrainian].

Ionenko, K.V. (2010). Dovira do finansovo-kredytnykh instytutsiy yak faktor formuvannya indyvidualʹnykh investytsiynykh stratehiy naselennya [Confidence in the financial and credit institutions as a factor of individual investment strategies for population] Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy NBU. – Bulletin of the University of banking NBU, 3 (9), 74 – 79 [in Ukrainian].

Kovalenko, V.V. (2015). Vplyv depozytnoyi polityky na formuvannya arkhitektoniky rozvytku bankiv [Impact on deposit policy formation architectonics of banks]. Scientific Journal «ScienceRise». Ekonomichni nauky. – Scientific Journal «ScienceRise». Economic Sciences, 3/3(8), 78 – 81[in Ukrainian].

Lukin, D. (2004). Etychni aspekty biznesu ukrayinsʹkykh bankiv [Ethical aspects of Ukrainian banks business]. Visnyk NBU. – Bulletin of the NBU, 2, 22 – 24 [in Ukrainian]. 10. Prodan, M.V. (2016). Tvorennya prostoru doviry do bankiv v umovakh podolannya naslidkiv ekonomichnoyi kryzy [Creating space of confidence in banks in overcoming the economic crisis]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky. – Global and national economic problems. Issue12,462 – 467 [in Ukrainian].

Savluk, M. (2003). Dovira naselennya yak chynnyk efektyvnoyi bankivsʹkoyi diyalʹnosti [Public confidence as a factor of effective banking] Visnyk NBU. – Bulletin of the NBU. 8, 8 – 10 [in Ukrainian].

Selyhman, A. (2002). Problema doveryya [The problem of confident] Moscow:, Ydeya-Press. [in Russian].

Somik, A. (2014). Pídvishchennya dovíri do bankív Ukraí ni [Increased confidence in banks Ukraine] Problemi í perspektivi rozvitku bankívs'koí sistemi Ukraí ni: [zbírnik naukovikh prats']. – Problems and prospects of the banking system of Ukraine [collection of research papers] Issue 38. 250 – 257 [in Ukrainian].

Tymkiv, A.O., & Marynchak, L.R. (2014). Vektory rozvytku depozytnoyi polityky bankiv u konteksti vidnovlennya doviry do finansovo-kredytnykh ustanov v umovakh ekonomichnoyi i politychnoyi nevyznachenosti [Vectors of deposit policy banks in the context of restoring confidence in the financial institutions in the economic and political uncertainty]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky. – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series economics. Issue 8. 221 – 225 [in Ukrainian].

Toryanyk, Zh.I. (2013) Novi tendentsiyi bankivsʹkoho marketynhu: vitchyznyanyy i zarubizhnyy dosvid [New trends in bank marketing, domestic and foreign experience] Visnyk Universytetu bankivsʹkoyi spravy NBU. – Bulletin of the University of banking NBU. 1. 219 – 224 [in Ukrainian].

Turchyn, L.Ye. (2012). Teoretychni aspekty formuvannya doviry do bankivsʹkoyi systemy [Theoretical aspects of confidence in the banking system] Ekonomika ta derzhava. — Economy and the State. 12. 90–92 [in Ukrainian].

Fukuyama F. (2004). Doverye. Sotsyalʹnye dobrodetely y putʹ k protsvetanyyu [Confidence. Social virtues and the path to prosperity]. Moscow: OOO «Yzdatelʹstvo AST»: ZAO NPP «Ermak».. [in Russian].

KHíl'ko A. Vídroditi Ukraí nu cherez dovíru do bankív [Ukraines revive from confidence in banks]. Retrieved from http://n-v.com.ua/vidroditi-ukra%D1%97nu-cherez-doviru-do-bankiv/ [in Ukrainian].

Chomu rivenʹ doviry do bankiv v Ukrayini – odyn iz naynyzhchykh u sviti? [Why is the level of confidence in banks in Ukraine - one of the lowest in the world?]. (n.d.) radiosvoboda.org. Retrieved from http://www.radiosvoboda.org/content/article/24993268.htm [in Ukrainian].

Yak vidnovyty doviru do bankiv? [How to restore confidence in banks?] (n.d.) kyiv.org. Retrieved from http://kyiv1.org/news/yak-vidnoviti-doviru-do-bankiv-043152/[in Ukrainian].

Are central banks doing too much? (n.d.) snb.ch Retrieved from http://www. snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20141009_jpd.

Bagelot Walter. Lombard Street: A Description of the Money Market (n.d.) oll.libertyfund.org. Retrieved from http:oll.libertyfund.org/simple.phd?id=128

Coleman J. Foundations of Social Theory. – Cambridge, Mass. Belknap Press of Harvard University Press, 1990. – 993 p.

Pixley Joycelyn. Emotions in Finance: Distrust and Uncertainty in Global Markets. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.