DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.268-275

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Вікторія Тарасівна Мінкович, Мар’яна Володимирівна Тимчак

Анотація


В даній статті розглянуто особливості перебігу трансформаційних процесів у вітчизняній економіці в умовах сьогодення та визначено основні проблеми соціально-економічного характеру, до яких вони призводять. В дослідженні також розглянуто потенціал розвитку страхової справи в Україні з точки зору вирішення означених проблем. Основну увагу приділено перспективам розвитку найбільш соціально важливих видів страхування, а саме: страхування життя, медичного страхування та недержавного пенсійного страхування.

Ключові слова


трансформація економіки; економічне зростання; валовий внутрішній продукт; страхова справа; види страхування; страхування життя; медичне страхування; недержавне пенсійне страхування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Artiukh, T.M. (2012). Strakhuvannia zhyttia v Ukraini: suchasnyi stan [Life insurance in Ukraine: current state]. Strakhova sprava – Insurance business, 2, 18-19 [in Ukrainian].

Vahera, S.A. (2011). Transformatsiia ekonomiky Ukrainy ta yii sotsialni naslidky [The transformation of Ukraine's economy and its social consequences]. Ekonomichnyi chasopys – XXI – Economic annals – XXI, 1-2, 16-19[in Ukrainian].

Voinova, Ie.I. (2016). Konkurentospromozhnist Ukrainy na svitovomu rynku strakhuvannia u 2015 rotsi [Ukraine's competitiveness in the global insurance market in 2015]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Economic bulletin of Zaporozhye state engineering academy, 3 (03), 27-32 [in Ukrainian].

Hrazhevska, N.I. (2011). Evoliutsiia suchasnykh ekonomichnykh system [The evolution of modern economic systems]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Havrylyshyn, B.D. & Mochernyi, S.V. (Ed). (2002). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. (Vols. 1-3). Kyiv: Akad. nar. hosp-va [in Ukrainian].

Zavoloka, Iu.M. (2009). Investytsiina povedinka sub’iektiv pidpryiemnytskoi diialnosti v transformatsiinii ekonomitsi [The investment behavior of entrepreneurs in the transforming economy]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu – Bulletin of Dnipropetrovsk University, 3/1, 175-179 [in Ukrainian].

Zahalnoobov’iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia, sotsialnyi zakhyst ta pensiine zabezpechennia u tsyfrakh i faktakh: informatsiinyi biuleten [Mandatory state social insurance, social security and pensions in facts and figures]. (n.d.). finrep.kiev.ua. Retrived from http://www.finrep.kiev.ua/download/mlsp_stat_dec2010.pdf [in Ukrainian].

Kryklii, A.S. & Pikus, R.V. Rynok strakhuvannia zhyttia v Ukraini: tendentsii ta yevropeiskyi dosvid [Life insurance market in Ukraine: trends and european experience]. (n.d.). economy.in.ua Retrived from http://www.economy.in.ua/pdf/5_2008/5.pdf [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrived from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh [The official site of the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets]. dfp.gov.ua. Retrived from http://www.dfp.gov.ua [in Ukrainian].

Petryshyna, N.V. (2014). Problemy transformatsii ekonomiky Ukrainy [Problems of economic transformation in Ukraine]. Ekonomika. – Seriia 18. Ekonomika i pravo. – Economy. – Series 18. Economics and Law, 24, 31-38 [in Ukrainian].

Pro zahalnoobov’iazkove derzhavne pensiine strakhuvannia: zakon Ukrainy vid 9.07.2003 r. № 1058-IV [On compulsory state pension insurance: Law of Ukraine from 9.07.2003, № 1058-IV]. zakon.rada.gov.ua. Retrived from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058–15 [in Ukrainian].

Pro nederzhavne pensiine zabezpechennia : zakon Ukrainy vid 9.07.2003 r. № 1057-IV [On private pension provision: Law of Ukraine from 9.07.2003, № 1057-IV]. zakon.rada.gov.ua. Retrived from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057–15 [in Ukrainian].

Rak, R. & Kovalska, K. (2008). Mistse medychnoho strakhuvannia systemi okhorony zdorov’ia [Place of health insurance in the healthcare system]. Visnyk Kyivskoho natsionalno universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 105, 41-44 [in Ukrainian].

Ryzhyi, I.B. (2012). Transformatsiia ekonomiky Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy [Transformation of the economy of Ukraine: trends and prospects]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ekonomika – Scientific information journal The economy, 2, 245-250 [in Ukrainian].

Sydykovych, R.M. & Manhushev, D.V. (2014). Strukturnyi analiz finansovoho potentsialu strakhovykh posluh Ukrainy [Structural analysis of the financial capacity of insurance in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Retrived from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3025 [in Ukrainian].

Cherleniak, I.I. & Mashiko, K.S. (2016). 25 rokiv modernomu ukrainskomu kapitalizmu? [Is it 25 of modern Ukrainian capitalism?]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. – Seriia Ekonomika. – Scientific Bulletin of the Uzhgorod University. – A series of Economics, 2 (48), 47-55 [in Ukrainian].

Shcherbakova, V.I. (2014). Dodatkove pensiine strakhuvannia v Ukraini [The additional pension insurance in Ukraine]. Stratehichni priorytety. – Strategic priorities, 1 (30), 96-105 [in Ukrainian].