DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.193-198

ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖФІРМОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КЛАСТЕРІ

Вікторія Олексіївна Письмак

Анотація


У статті розглянуто основні передумови формування кластерів в сучасних умовах. Проведено дослідження сутності міжфірмових кластерів. Розглянуто доцільність, переваги й теоретичні аспекти формування кластерів, а також проблеми функціонування кластерів, що наразі існують в Україні. Розкрита інтеграційна функція логістики при формуванні кластеру та організації міжфірмової взаємодії підприємств у кластері. Виявлені основні ризики функціонування кластерної форми взаємодії підприємств. Обґрунтовано використання інноваційної складової при взаємодії господарюючих суб’єктів, що забезпечить реалізацію принципів логістики.

Ключові слова


кластер; кластерні формування; логістичні підходи; інноваційність; конкурентоспроможність; міжфірмова взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Porter, Michael E. Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, Feb2000, Vol. 14

Bezrobitne naselennya (za metodolohiyeyu MOP) za prychynamy nezaynyatosti u 2010-2015 rr. [Unemployed population (ILO methodology) for the cause of unemployment in 2010-2015]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Bondarchuk, N.V. (2010). Funktsionuvannya klasteriv: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [The functioning clusters: international and national experience]. Ekonomika ta derzhava. – The economy and the state. 9. 107-109. [in Ukrainian].

Valovyy vnutrishniy produkt [Gross Domestic Product] . (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Voynarenko, M.P. (2001). Mekhanizmy adaptatsiyi klasternykh modeley do polityko-ekonomichnykh realiy Ukrayiny [Mechanisms of cluster models adapt to the political and economic realities of Ukraine]. Proceedings from «Svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid zaprovadzhennya novykh vyrobnychykh system (klasteriv) dlya zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku terytoriy» – «World and domestic experience in introducing new production systems (clusters) for economic development areas: Materials Conference» [in Ukrainian].

Zaynyate naselennya za vydamy ekonomichnoyi diyalʹnosti u 2012-2015 rokakh. [Employment by economic activity in the years 2012-2015]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Ivanov, Yu.B. & Annenkova O.V. (2009). Teoretychni pidkhody do rozrobky klasyfikatsiy klasternykh struktur [Theoretical approaches to the development of classifications cluster structures]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya «Problemy ekonomiky ta upravlinnya». – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series "Problems of Economics and Management.". 640. 93–100. [in Ukrainian].

Ilʹchuk, V.P., Khomenko I.O. & Lysenko I.V. (2007) Klasterna stratehiya rozvytku ekonomiky rehionu [Cluster strategy of economic development of the region]. Chernigov: Chernihiv. state. techn. University Press [in Ukrainian].

Kovalʹova, Yu.M. (2007). Klaster yak novyy instrument modernizatsiyi ekonomiky [Cluster as a new tool of economic modernization]. Skhid. – East. 5(83)..9-13. [in Ukrainian].

Rudneva, P.C. (2007). Opyt sozdanyya klasterov v razvytykh stranakh [Experience in Creating klasterov razvytыh countries] Ékonomyka rehyona. – Economy of the region. Retrieved from http://journal.vlsu.ru [in Ukrainian].

Rozenfelʹd, S. Vvedennya biznes-klasteriv v osnovnyy napryamok ekonomichnoho rozvytku [Writing business clusters in the main direction of economic development] Retrieved from http://economymk.gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf.

Rozenfelʹd, S. (2000). Vnedrenye klasterov v ékonomyku [Klasters introduction to Economy]. Moscow: Publishing Home "Vylyame". Retrieved from http://www.intelros.ru

Sokolenko, S.Y. (2002) Proyzvodstvennye systemy hlobalyzatsyy: sety. Alʹyansy. Partnerstva. Klastery: Ukr. Kontekst. [Production systems of globalization: networks. Alliances. Partnership. Clusters: Ukr. Context.]. Kuiv: Lohos, 2002