DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.159-167 Т.1.

ПРОБЛЕМАТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

Сергій Костянтинович Капустник

Анотація


У статті уточнено поняття «ризик стратегічного рішення», запропоновані деякі науково-методичні рекомендації щодо процесу ідентифікації ризиків стратегічних рішень підприємств галузі машинобудування, зокрема: наведено етапи ідентифікації ризиків стратегічних рішень, запропоновано вирішення ряду завдань з метою встановлення внутрішнього і зовнішнього контексту підприємства, проведено PEST-аналіз машинобудівної галузі України, розроблено схему матричного типу, яка дозволяє здійснити позиціонування ідентифікованих ризиків для цілей їх подальшого аналізу і оцінювання.

Ключові слова


стратегічні рішення; ідентифікація ризиків; ризик стратегічного рішення; машинобудування; стратегічне управління; ризик-менеджмент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrachov, V.I. & Koyuda, T.P. (2002). Klasyfikatsiya ryzykiv ta upravlinnya nymy [Risk Classification and Management]. 10. 56–61. [in Ukrainian].

Dykanʹ, V.L. & Posokhov I.M. (2014). Doslidzhennya mizhnarodnykh standartiv upravlinnya ryzykamy [Research of international standards of management risks]1. 314–319. [in Ukrainian].

Zahoryansʹka, O.L. (2011). Problemy stanovlennya konkurentospromozhnosti mashynobudivnykh pidpryyemstv v suchasnykh umovakh rozvytku [Problems of becoming of competitiveness of machine-building enterprises in the modern terms of development] Efektyvna ekonomika. Elektronne naukove fakhove vydannya - Effective economy. Electronic scientific professional edition, 6, Retrieved from http://economy.nayka.com.ua/index.php?nomer_data=6&_ data=2011. – С. 1-7. [in Ukrainian].

Ivanov, Yu.B. (2013). Znyzhennya marketynhovykh ryzykiv promyslovykh pidpryyemstv na zasadakh upravlinnya povedinkoyu spozhyvachiv [reduction of marketing risks of industrial enterprises on the basis of management consumer behavior]. Ekonomika: realiyi chasu. Naukovyy zhurnal. – Economics: time realities. The scientific journal.4 (9). 52-57. [in Ukrainian].

Kapustnyk, S.K. (2016). Stratehichni, taktychni i operatsiyni rishennya pidpryyemstva: vidminnosti ta vzayemozvʺyazok [Strategic, tactical and operational decisions: differences and correlations]. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh ta studentiv «Rozvytok yevropeysʹkoho prostoru ochyma molodi: ekonomichni, sotsialʹni ta pravovi aspekty» – Proceedings from Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students «Development of the European space through the eyes of youth: economic, social and legal aspects» (рр.. 3445-3450). Kharkiv: NTMT [in Ukrainian].

Luzhetsʹkyy, A.I. (2015). Diahnostyka zovnishnʹoho seredovyshcha mashynobudivnykh pidpryyemstv Ukrayiny [Diagnostics of external environment of machine-building enterprises of Ukraine] Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. – Scientific Herald of International humanitarian University. 11. 314–319. [in Ukrainian].

Mashynobuduvannya Ukrayiny: haluzi ta potochni tendentsiyi [The engineering industry: industry and current trends]. (n.d.). pp.ua Retrieved from http://поради.pp.ua/poradu/3571-mashinobuduvannya-ukrayini-galuz-ta-potochn-tendencyi [in Ukrainian].

Smerichevsʹkyy, S.F. (2015). Ryzyk-menedzhment mashynobudivnykh pidpryyemstv Ukrayiny v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya [Risk management of engineering enterprises of Ukraine in modern conditions of managing]. Derzhava ta rehiony. Seriya : Ekonomika ta pidpryyemnytstvo. – State and regions. Series : Economics and entrepreneurship. 4 (52). 38-44. [in Ukrainian].

Tkachova, N.P. (2011). Mashynobuduvannya Ukrayiny: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku konkurentnykh perevah [Mechanical engineering of Ukraine: modern state and prospects of development of competitive advantages]. Visnyk NTU «KHPI». – Bulletin of NTU "KHPI". 25. 138–150. [in Ukrainian].

Finansovi posluhy z khedzhuvannya ryzyku [Finansov services s hajovna risiko] (n.d.). vuzlib.org Retrieved from http://www.vuzlib.org/rfp_H/9.htm [in Ukrainian].

Cherkasova, V.A. & Batenkova A.A. (2007) Vlyyanye stratehycheskykh ryskov na fynansovye rezulʹtaty kompanyy [the Impact of strategic risks on financial results of the company]. Korporatyvnye Fynansy. – Corporate Finance. 3. 64-76. [in Ukrainian].

Harrington E. The desirability function // Industrial Quality Control. – 1965 – №21(10). – P. 494 – 498.

ISO 31000:2009 Risk management. Principles and guidelines [Electronic resource]. – Access mode: http://www.pqm-online.com/assets/files/lib/std/iso_31000-2009(r).pdf

Mescon M. Management. 3rd Ed. / M. Mescon, M. Albert, F. Khedouri. – NJ.: Harper & Row, 1988. – 777 p.

Risk management Standard. Federation of European Risk Management Associations. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-russian-version.pdf