DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.150-158 Т.1.

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Георгіна Михайлівна Кампо, Наталя Мирославівна Дочинець, Олеся Василівна Гаврилець

Анотація


В статті висвітлено сутність категорії «фінансова стійкість», наведено теоретичні підходи щодо трактування фінансової стійкості та її оцінки. Здійснено аналіз фінансової стійкості підприємств України за видами економічної діяльності за 2012-2015 р., а саме проаналізовано динаміку основних по-казників фінансової стійкості, таких як: наявність власного обігового капіталу, коефіцієнтів фінансо-вої автономії, фінансової залежності, фінансової стійкості, стабільності, концентрації позикового капіталу, маневреності власного капіталу. За результатами аналізу виявлено, що низький рівнень фінансової стійкості характерний для підприємств України у багатьох сферах економічної діяльності.

Ключові слова


фінансова стійкість; стабільність; власний обіговий капітал підприємств; фінансова залежність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Azrylyian A.N., Azrylyian O.M., Kalashnykova E.V. (2002) Bolshoi ekonomycheskyi slovar: 8 tus. termynov [Big economic dictionary: 8 thousand terms]. Moscow: Ynstytut novoi ekonomyky [Institute of New Economy], 1280 p. [in Russian].

Artemenko V.H. Bellendyr M.V. (1998) Fynansovui analyz [Financial analysis]. Moscow: DYS,120 p. [in Russian].

Blank Y.A. (2001) Slovar-spravochnyk fynansovoho menedzhera [Dictionary-reference of financial manager]. Kyiv, 481p. [in Ukrainian].

Kovalev V.V., Volkova O.N. (2006) Analyz khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia: Uchebnyk [Analysis of the enterprise’s economic activity]. Moscow: TK Velby, Prospekt, 424 p. [in Russian].

Kramarenko H.O., Chorna O.I. (2008) Finansovyi analiz. [Financial analysis]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 392 p. [in Ukrainian].

Pryimak I.I. (2012) Stratehichnyi analiz finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Strategic analysis of enterprise financial stability] Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky – Economics and Management Engineering industry: problems of theory and practice. № 3(19), pp. 55 – 68 [in Ukrainian].

Pokaznyky balansu pidpryiemstv za vydamy eonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2015 roku [Indicators of the balance sheet of enterprises different economic activities on December 31, 2015]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Struktura balansu pidpryiemstv za vydamy eonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2014 roku [The structure of the balance sheet of enterprises different economic activities on December 31, 2014. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Struktura balansu pidpryiemstv za vydamy eonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2013 roku [The structure of the balance sheet of enterprises different economic activities on December 31, 2013. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Struktura balansu pidpryiemstv za vydamy eonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2012 roku [The structure of the balance sheet of enterprises different economic activities on December 31, 2012. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Radyonova V.M. Fedotova M.A. (1995) Fynansovaia ustoichyvost predpryiatyia v uslovyiakh ynfliatsyy [Financial stability of enterprise under inflation]. Moscow: Yzd-vo ,,Perspektyva”, 98 p. [in Russian].

Rusina I.O., Polozuk I.V. (2015) Ekonomichna sutnist finansovoi stiikosti pidpryiemstv ta faktory, shcho na nei vplyvaiut [The economic nature of enterprises financial stability and the factors that affect it] Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal – International scientific journal, №2, p. 91-94

Savytskaia H.V. (2002) Analyz khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia [Analysis of the enterprise economic activity]. Mynsk: Novoe znanye. – 704 p. [in Russian].

Utkyn Z.A. (2002) Rysk-menedzhment [Risk Management]. Moscow: Эkmos, 287 p.

Fynansu. Denezhnoe obrashchenye. Kredyt (2001) [Finance. Money circulation. Credit]. Eduted by prof. H.B. Poliak. Moscow: YuNYTY-DANA, 512 p. [in Russian].