DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.131-135 Т.1.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Тетяна Василівна Гоголь

Анотація


У статті викладено результати дослідження діяльності суб’єктів аграрного бізнесу та особливостей формування їх брендів. Підкреслено значення розвитку агропромислового комплексу для соціально-економічного розвитку країни. Охарактеризовано основні галузі сільського господарства. Проаналізовано внутрішній та зовнішні ринок, умови виробництва та збуту агропромислової продукції. Сформовано основні принципи формування брендів та підкреслена їх ефективність для збільшення конкурентоспроможності підприємств. Наведено основні особливості формування брендів суб’єктів аграрного бізнесу.

Ключові слова


суб’єкти аграрного бізнесу; ринок; конкуренція; агропромислова продукція; збут; бренд; принципи формування бренду.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hvesyk, M.A. (2010). Produktyvni syly Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytky [The productive forces of Ukraine: problems and prospects]. Ekonomika APK – Economy AIC, no.4, pp. 26-36 (in Ukr.)

Salman, I.Yu., & Ibatulin, M.I. (2015). Sychasnyi stan svitovoho ahroprodovolchoho rynky ta mistse v nyomy Ukrainy [The current state of world agricultural markets and place it him Ukraine]. Ekonomika i derzhava – Economy and state, no.11, pp.25-27 (in Ukr.)

Vlasenko,N.S. (ed.) (2014). Silske hospodarstvo Ukrainy za 2013 rik: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2013: Statistical yearbook]. Kyiv (in Ukr.)

Zhuk, I.M. (2015). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2014 rik [Statistical yearbook of Ukraine for 2014]. Kyiv (in Ukr.)

Grishova, I.Yu., & Mityay, O.V. (2015). Priorytetni napryamy restrukturyzatsii yak metod pidvyshchennya konkyrentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Priority directions of restructuring as a method of improving the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomichnyi prostir – Economic spase, no.100, pp.125-136 (in Ukr.)

Keller, K.L. (2005). Stratehicheskyi brend-menedzhment: sozdaniye, otsenka i upravleniye marochnym kapitalom [Strategic brand management: the creation, estimates and management of branded capital]. Moscow (in Russ.)

Panyuk, T.P., & Gogol, T.V. (2016). Finansova bezpeka v konteksti upravlinnya brendamy pidpryemstva [Financial security in the context of brand management enterprise]. Visnyk Pryzovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu – Journal of Azov State Technical University, no.32, pp.84-90 (in Ukr.)

Ivashova, N. (2006). Osoblyvosti formuvannya marochnykh stratehiy promyslovykh pidpryemstv na ukrainskomu rynky [Features of formation of vintage industrial strategy in the Ukrainian market]. Marketing v Ukraini – Marketing in Ukraine, no.5, pp.54-56 (in Ukr.)

Sheveleva, T. (2010). Sozdanie natsionalnykh silnykh brendov v Ukraine – vazhneyshyi factor vnytrenneho i vneshneho rynkov tovarov I usluh [Creating a national strong brands in Ukraine - the most important factor in winning the domestic and foreign markets for goods and services]. Intelektualna vlasnist – Intellectual Property, no.9, pp.12-16 (in Ukr.)

Shmagliy, O.B. (2010). Innvatsiynyi rozvytok silskoho hospodarstva ta kharchovoyi pererobnoyi promyslovosti [Innovative development of agriculture and food processing industry]. Ekonomika APK – Economy AIC, no.5, pp. 119-122 (in Ukr.)

Yanenko, M. (2005). Tovarnye marki v tovarnoy poltike [Trademarks in the commodity company policy]. St. Petersburg (in Russ.)1. Hvesyk, M.A. (2010). Produktyvni syly Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytky [The productive forces of Ukraine: problems and prospects]. Ekonomika APK – Economy AIC, no.4, pp. 26-36 (in Ukr.)

Salman, I.Yu., & Ibatulin, M.I. (2015). Sychasnyi stan svitovoho ahroprodovolchoho rynky ta mistse v nyomy Ukrainy [The current state of world agricultural markets and place it him Ukraine]. Ekonomika i derzhava – Economy and state, no.11, pp.25-27 (in Ukr.)

Vlasenko,N.S. (ed.) (2014). Silske hospodarstvo Ukrainy za 2013 rik: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine for 2013: Statistical yearbook]. Kyiv (in Ukr.)

Zhuk, I.M. (2015). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2014 rik [Statistical yearbook of Ukraine for 2014]. Kyiv (in Ukr.)

Grishova, I.Yu., & Mityay, O.V. (2015). Priorytetni napryamy restrukturyzatsii yak metod pidvyshchennya konkyrentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Priority directions of restructuring as a method of improving the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomichnyi prostir – Economic spase, no.100, pp.125-136 (in Ukr.)

Keller, K.L. (2005). Stratehicheskyi brend-menedzhment: sozdaniye, otsenka i upravleniye marochnym kapitalom [Strategic brand management: the creation, estimates and management of branded capital]. Moscow (in Russ.)

Panyuk, T.P., & Gogol, T.V. (2016). Finansova bezpeka v konteksti upravlinnya brendamy pidpryemstva [Financial security in the context of brand management enterprise]. Visnyk Pryzovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu – Journal of Azov State Technical University, no.32, pp.84-90 (in Ukr.)

Ivashova, N. (2006). Osoblyvosti formuvannya marochnykh stratehiy promyslovykh pidpryemstv na ukrainskomu rynky [Features of formation of vintage industrial strategy in the Ukrainian market]. Marketing v Ukraini – Marketing in Ukraine, no.5, pp.54-56 (in Ukr.)

Sheveleva, T. (2010). Sozdanie natsionalnykh silnykh brendov v Ukraine – vazhneyshyi factor vnytrenneho i vneshneho rynkov tovarov I usluh [Creating a national strong brands in Ukraine - the most important factor in winning the domestic and foreign markets for goods and services]. Intelektualna vlasnist – Intellectual Property, no.9, pp.12-16 (in Ukr.)

Shmagliy, O.B. (2010). Innvatsiynyi rozvytok silskoho hospodarstva ta kharchovoyi pererobnoyi promyslovosti [Innovative development of agriculture and food processing industry]. Ekonomika APK – Economy AIC, no.5, pp. 119-122 (in Ukr.)

Yanenko, M. (2005). Tovarnye marki v tovarnoy poltike [Trademarks in the commodity company policy]. St. Petersburg (in Russ.)