DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.119-125 Т.1.

ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА ЯК ОСНОВА МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Михайло Данилович Ведерніков, Наталія Петрівна Базалійська

Анотація


В статті визначено необхідність та доцільність проведення оцінювання трудової поведінки працівника. Окреслено сутнісні підходи до моніторингу системи управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах оцінювання трудової поведінки. Представлено наявні проблеми оцінювання трудової поведінки персоналу на підприємстві. Визначено особливості застосування методу експертних оцінок для визначення показників оцінювання трудової поведінки. Здійснено ранжування експертних оцінок показників трудової поведінки працівника. Запропоновано застосування методу статистичних рівнянь залежностей для побудови інтегрального показника оцінювання трудової поведінки персоналу на машинобудівному підприємстві.

Ключові слова


трудова поведінка; оцінювання трудової поведінки; моніторинг трудової поведінки; управління персоналом; експертне оцінювання; характеристики трудової поведінки; метод статистичних рівнянь залежностей

Повний текст:

PDF

Посилання


Upravlenye personalom: uchebnyk / pod. red. A. Ya. Kybanova. [Human Resources Management]. M.: YNFRA-M Publ. 2003. 429 p.

Martynenko M. V. (2005). Otsinka personalu pidpryiemstva v umovakh sotsialno oriientovanoi rynkovoi ekonomiky [Evaluation of enterprise personnel in conditions of the social market economy]. Ekonomika rozvytku - Economics of development, Vol. № 4 (36), pp. 63–65. [in Ukrainian].

Blyzniuk V. V. (2007). Metodychni pidkhody do otsinky personalu [Methodological approaches to assessing personnel]. Voprosy jekonomik - Economics Questions. Vol. № 6, pp. 67–74. [in Ukrainian].

Sytnik O. D. (2007). Otsinka personalu v systemi motyvatsii [Evaluation of personnel motivation system]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual economic problems. Vol. № 11, pp. 84 – 87. [in Ukrainian].

Kulemin N. A. (2010). Kvalimetricheskij monitoring v sisteme obrazovanija [Qualimetric monitoring in the education system] Pedagogika - Pedagogy. Vol. № 3, pp. 16-20. [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great Dictionary the modern Ukrainian language]. Kiev, Irpin: VTF «Perun» Publ., 2005.1728 p.

Doronin A.V. (2015). Povedinka personalu vyrobnychoi orhanizatsii. Otsinka, upravlinnia, rozvytok [The behavior of the production personnel. Evaluation, management, development. Kharkiv: VD «INZhEK» publ., 320 p.

Kulynych O. I., Kulynych R. O. (2015). Teoriia statystyky [Theory of statistics]. Kiev: Znannia. 239 p.

Hrabovetskyi B.Ye. (2010). Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia [Methods of expert estimations, theory, methodology, directions for using]. Vinnytsia: VNTU, 2010. 171 p.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій