DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.95-98 Т.1.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Вікторія Анатоліївна Самофатова

Анотація


В статті визначено зміст та уточнено основні етапи процесу розробки функціонально-управлінської моделі сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону. Відзначено багатофункціональність агропродовольчої сфери. Зроблено висновок, що методологія управління агропродовольчою сферою регіону повинна грунтуватися на системному підході. Показано, що запропонована функціонально-управлінська модель дозволяє визначити та досягти довготривалої рівноваги між основними компонентами сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (економічно, екологічною та соціальною).

Ключові слова


агропродовольча сфера; функціонально-управлінська модель; сталий розвиток; системний підхід; інтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchuk, V. O. (2013). Fizyko-ekonomichni zasady natsionalnoi stratehii rozvytku ahrosfery [The physical-economic basis for national development strategies of the agrosphere]. – Ekonomika APK – Ekonomika AFK, 12, 97–107 [in Ukrainian]

Luzan, Yu. Ya. (2010). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainy [Organizational-economic mechanism of development of agroindustrial production of Ukraine]. Extended abstract of doctor’s thesis. Kiev [in Ukrainian] 3. Pavlov, O. I. (2014). Metodolohiia vyznachennia stratehichnykh priorytetiv rozvytku silskykh terytorii [The methodology for determining strategic priorities of development of rural territories]. – Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of modern period of Ukraine, 3, 370–378 [in Ukrainian]

Popova, N. V. (2015). Osoblyvosti rozvytku pidpryiemstv transportno-lohistychnoi haluzi v umovakh VUCA-svitu [Features of development of the enterprises of the transport and logistics industry in the conditions of the VUCA world]. – The economy of the transport complex – Ekonomika transportnoho kompleksu, 26, 120–132 [in Ukrainian] 5. Eryomenko, O. V., Polskaya, G. A. and Bulgakova, M. M. (2014). Osobennosti i faktoryi ustoychivogo razvitiya APK [Features and factors of sustainable development of agriculture]. – Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy selskohozyaystvennoy akademii – Vestnik of Kursk State Agricultural Academy, 9, 1–3.

Pakulin, S. L. and Pakulina, A. A. (2016). Upravlinnia stalym rozvytkom suchasnoho pidpryiemstva [Managing sustainable development in the modern enterprise]. – Traektoryia nauky – The trajectory of science, 3, 18– 26 [in Ukrainian]