DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.210-216

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ, ЩО ВИЗНАЧАЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ірина Володимирівна Калачова, Едіта Михайлівна Тютюк

Анотація


У статті досліджено категоріальний апарат, що характеризує конкурентоспроможність на ринку туристичних послуг, з урахуванням особливостей формування цього ринку, складу його учасників та факторів конкуренції. У процесі дослідження дійшли висновку, що на загальний рівень конкурентоспроможності впливає саме туристичний продукт як комплекс туристичних послуг, а його конкурентоспроможність необхідно розглядати в контексті підвищення конкурентоспроможності туристичного кластеру як комплексу виробників туристичних послуг та туристичної дестинації з точки зору підтримання та посилення своєї позиції на ринку через спільне використання ресурсів.

Ключові слова


конкурентоспроможність; ринок туристичних послуг; туристична послуга; туристичний продукт; туристичний кластер; туристична дестинація

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro turyzm: Zakon Ukrayiny vid 15.09.1995 № 324/95-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1995, N 31, st. 241 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/324/95-vr [On Tourism: Law of Ukraine of 15.09.1995 number 324 / 95- // Supreme Council of Ukraine (VVR), 1995, N 31, Art. 241 [E. resource]. - Access: http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr]

Balashova R.I. (2013) Turystychni pidpryyemstva na promysloviy terytoriyi: metodolohichni osnovy yikh ekonomichnoho rozvytku. [Travel on industrial areas: methodological foundations of economic development] – dys. na zdobuttya nauk. st. d. e. n. za spetsial'nistyu 08.00.04 – Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy. – Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrayiny, Donets'k, 34 p. [in Ukrainian].

Bil' M.M. (2010) Orhanizatsiyno-upravlins'kyy mekhanizm zabezpechennya rozvytku turystychnoyi haluzi krayiny [Organizational and administrative mechanism to ensure the development of the tourism industry of the country] / M.M. Bil' // Visnyk L'vivs'koho un-tu. – L'viv, – № 4. – p. 104 – 106.

Bondarenko M.P.(2011) Turystychnyy sektor ekonomiky Ukrayiny: realiyi ta perspektyvy [Tourism sector of Ukraine: Realities and Prospects ]/ M.P. Bondarenko // Zbirnyk naukovykh prats' Instytutu svitovoyi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn NAN Ukrayiny. – K., – № 11. – p. 78–87. [in Ukrainian].

Vasylenko V.O., Tkachenko T.I. (2012) Konkurentospromozhnist' pidpryyemstv u sferi turystychnoho biznesu. Navch. posib. [The competitiveness of enterprises in the tourism business]. Teach. guidances. –. K. : Osvita Ukrayiny, - 508 p. [in Ukrainian].

Havrylyuk S. P. (2001)Konkurentospromozhnist' pidpryyemstv na rynku turystychnykh posluh : Rukopys avt. dys. na zdobuttya nauk. st. k. e. n.: spets. 08.06.02 «Pidpryyemnytstvo, menedzhment ta marketynh». [Competitiveness of enterprises in the tourism market. - Manuscript. Specialty 08.06.02 "Business, Management and Marketing"] – K., – 20 p. [in Ukrainian].

Zaytseva V. M. (2012) Mizhnarodnyy turyzm ta hlobalizatsiya v suchasnomu sviti [International tourism and globalization in the modern world] / V.M. Zaytseva, O.M. Korniyenko // Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, – № 2. – p. 55 – 65. [in Ukrainian].

Lysyuk T.V., Tereshchuk O.S. (2016) Orhanizatsiya turystychnykh podorozhey i turopereytynh [Tour organization and turopereytynh] / T.V. Lysyuk, O.S. Tereshchuk // Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy, – Vypusk 7. – p. 125 – 128. [in Ukrainian].

Morozov M.A. (2014) Эkonomyka turyzma [Economy Tourism] /M.A. Morozov, H.A. Karpova, L.V. Khoreva. – FAT, – 320 p. [in Ukrainian].

Svyda I.V. (2011) Suchasnyy stan, aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku vitchyznyanoho rynku turystychnykh posluh [Current status, problems and prospects of development of the domestic tourism market]/ I.V. Svyda // Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu. – Uzhhorod, – № 28(3). – p. 64 – 69.

Tkachenko T.I. (2012) Konkurentospromozhnist' v turyzmi yak providnyy napryam staloho rozvytku. Naukovo-informatsiynyy visnyk ANVO Ukrayiny, [Competitiveness in tourism as the leading trend of sustainable development. Research Newsletter ANVO Ukraine] – №2. – p.96 – 104.

Trusova T.S. (2013) Analiz makrootochennya turystychnykh pidpryyemstv : polityko-pravovyy aspekt [Analysis macro tourist enterprises: political and legal aspects] / T.S. Trusova // VISNYK DITB, – № 17. – p. 257 – 261. [in Ukrainian].