DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.177-181

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Наталія Василівна Василиха, Катерина Петрівна Індус, Наталія Михайлівна Готько

Анотація


У статті розглянуто сутність ринку туристичних послуг та роль туризму в економічній системі регіону. Обґрунтовано підходи до систематизації чинників ефективності функціонування ринку туристичних послуг. Особлива увага в дослідженні надається показникам ефективності ринку туристичних послуг.

Ключові слова


туризм; туристична індустрія; ринок туристичних послуг; ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Middleton V. T. C. (1996) Marketing w turystce [Marketing in tourism] / tl. Nalazek M. – Warszawa : Wyd. Polska Agencja Promocji Turystyki, – 414 p. [in Poland].

Havryliuk S. P. (2004) Sotsialno-ekonomichna pryroda ta osoblyvosti rynku turystychnykh posluh [Social and economic nature and features of the tourist services market]/ S. P. Havryliuk // Restoranne hospodarstvo i turystychna industriia u rynkovykh umovakh : zb. nauk. prats. / red. kol. : M. I. Peresichnyi, O. Yu. Zavadynska, V. M. Kravchenko. – K. : KNTEU, – p. 199-203. [in Ukrainian].

Borushchak M. A. (2006) Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv : monohrafiia [Problems of the formation of the strategy of development of tourist regions: monogr]/ M. A. Borushchak. – Lviv : IRD NAN Ukrainy, – 288 p. [in Ukrainian].

Vasylykha N.V. (2015) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady funktsionuvannia ta rozvytku rynku turystychnykh posluh: dys. kand.ekon. nauk : [spets.] 08.00.03 [Organizational and economic principles of the functioning and development of the tourist services market ] / Vasylykha Nataliia Vasylivna; Tsentralna spilka spozhyvchykh tovarystv Ukrainy LKA. – L., – 217 p. [in Ukrainian].

Maksymenko H. V. (2004) Deiaki zakonomirnosti rozvytku sfery posluh v sotsialno oriientovanii ekonomitsi (porivnialnyi analiz) : dys. kand.ekon. nauk : [spets.] 08.05.01 [Some patterns of service sector development in a socially oriented economy (comparative analysis)] / Maksymenko Hanna Volodymyrivna ; NAN Ukrainy, In-t svitovoi ekon. i mizhnar. vidnosyn. – K., – 205 p. [in Ukrainian].

Orekhov O. I. (2010) Puti resheniia problem ispolzovaniia prirodno-resursnogo potentciala Ukrainy [ Ways to solve the problems of using the natural and resource potential of Ukraine] / O. I. Orekhov // Upravlіnnia rozvitkom. – № 7(83). – p. 33-34. [in Ukrainian].