DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.49.122-125

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ

Петро Петрович Гаврилко, Анатолій Володимирович Колодійчук

Анотація


Наведено дефініцію логістики суб’єкта підприємництва сфери сільського аграрного туризму. Розглянуто основні чинники, які негативно впливають на впровадження логістики в туристичному секторі економіки України. Окреслено базові завдання логістики матеріально-технічного забезпечення суб’єктів підприємництва сфери сільського аграрного туризму. Визначена сутність інформаційної логістики в сільському аграрному туризмі. Розглянуто три складові послуг у туристичному бізнесі. Охарактеризована логістика складських систем та логістика збуту туристичних продуктів сільського аграрного туризму. Визначено основні етапи обґрунтування механізмів логістичного управління суб’єктом підприємництва сфери сільського аграрного туризму.

Ключові слова


туристичне підприємництво; логістика; сільський аграрний туризм; інформаційна інфраструктура; логістична система; туристичний продукт; матеріально-технічне забезпечення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylyev, V. P. (2010). Osoblyvosti rozvytku sil’s’koho turyzmu v Ukrayini, abo pro nevykorystani mozhlyvosti ukrayins’koho sela [Features of rural tourism development in Ukraine, or about the untapped opportunities of the Ukrainian village]. Dim, sad, horod – Home & Garden, 1, 43-49. [in Ukrainian].

Voronin, A. V. (2001). Ispol'zovaniye klasternogo analiza dlya vybora lokal'nykh strategiy [Using of cluster analysis to select local strategies]. Problemy i perspektivy upravleniya ekonomikoy i marketingom v organizatsii – Problems and perspectives of managing the economy and marketing in the organization, 1. Retrieved from http://perspectives.utmn.ru/No1/text02.shtml [in Russian].

Herasymenko, V. H. (1997). Osnovy turystychnoho biznesu [Fundamentals of travel business] (Tutorial). Odessa: Chornomor”ya. [in Ukrainian].

Hontarzhevska, L. I. (2008). Rynok turystychnykh posluh v Ukrayini [Tourism market in Ukraine] (Tutorial). Donetsk: East Publishing House. [in Ukrainian].

Horishevskyy, P. V., Vasiliev, V. P., & Zinko Y. V. (2003). Sil’s’kyy zelenyy turyzm: orhanizatsiya hostynnosti na seli [Green tourism: hospitality organization in the village] (Textbook). Ivano-Frankivsk: Town-H. [in Ukrainian].

Mykhaylichenko, H. (2003). Klasyfikatsiya zasobiv rozmishchennya turystiv u sil’s’kiy mistsevosti [Classification of tourist accommodation in rural areas]. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho torhovel’no-ekonomichnoho universytetu – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 6, 97-103. [in Ukrainian].

Molnar, O. S., Serzhanov, V. V., & Vazhynskyy, F. A. (2008). Funktsiyi ta struktura turystychno-rekreatsiynoho kompleksu rehionu [Functions and structure of the tourism and recreational sector in the region]. In Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya: Ekonomika [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economics]: Vol. 26 (pp. 30-36). [in Ukrainian].