DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).299-304

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ

Наталія Степанівна Брохун, Людмила Степанівна Новіченко

Анотація


Досліджено теоретичні передумови створення обліково-аналітичного забезпечення як ключового елементу забезпечення фінансової стійкості та передумови довгострокового функціонування підприємства. На основі аналізу трактувань поняття “обліково-аналітичне забезпечення” в різних літературних джерелах систематизовані основні підходи до пояснення його змісту. Акцентовано увагу на багатоаспектності трактування економічного змісту досліджуваного терміну. На основі критичного аналізу систематизованих підходів обґрунтовано та запропоновано комплексний підхід до визначення економічного змісту поняття “обліково-аналітичне забезпечення”. Запропоновані принципи організації обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в сучасних умовах господарювання.

Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; інформаційний потік; релевантна інформація; система управління; фінансова стійкість; ризики; оцінка ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezrodna T.M. Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: vyznachennia sutnosti

poniattia [Accounting and analytical support for enterprise management: definition of the essence of the concept].

snu.edu.ua. Retrived from: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/523/8/bezrodna.pdf.

[in Ukrainian].

Vakun O.V. (2016) Ekonomichna sutnist oblikovo-analitychnoho zabezpechennia systemy upravlinnia

pidpryiemstvom [The economic essence of the accounting and analytical support of the enterprise management system]

/ // Visnyk ONU im. I.I. Mechnykova. Bulletin of the ONU them. І.І. Mechnikov, 21(1), 210-213 - 2016. [in Ukrainian].

Voloshchuk L.O. (2011) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia innovatsiinym rozvytkom

pidpryiemstva [Accounting and analytical support for the management of innovative development of the enterprise]

Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu. Labor of Odessa Polytechnic University. 2(36), 329-334- 2011. [in

Ukrainian].

Volska V.V. (2012) Metodychni pidkhody do oblikovo-analitychnoho zabezpechennia ta audytu upravlinskoi

diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Methodical approaches to accounting and analytical support and audit of

management activity of agrarian enterprises]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i

analizu - Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis, 3(24), 83-88- 2012. [in

Ukrainian].

Hohol T.A. (2014) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstv maloho biznesu [Accounting

and analytical support for the management of small businesses] - Chernihiv: Vydavets Lozovyi V.M. [in Ukrainian].

Zenkyna Y.V. (2009) Uchetno-analytycheskoe obespechenye stratehycheskoho upravlenyia kommercheskoi

orhanyzatsyei [Accounting and analytical support of strategic management of a commercial organization] Audyt y

fynansovыi analyz- Audit and financial analysis, 2, 1-3- 2009. [in Ukrainian].

Kaminska T.H. (2006) Oblikovo-analitychne zabezpechennia finansovoho menedzhmentu v silskohospodarskykh

pidpryiemstvakh [Accounting and analytical support of financial management in agricultural enterprises]. Ехtended

abstract of candidates thesis. Kiev: NAUU [in Ukrainian].

Kasych A.O., Tsyhan R.M., Karban O.I. (2013) Naukovo-metodychni osnovy oblikovo-analitychnoho

zabezpechennia upravlinnia prybutkom pidpryiemstva [Scientific and methodical foundations of accounting and

analytical support for management of enterprise profits]. Problemy ekonomiky-Problems of the economy, 1,191-196 [in

Ukrainian].

Poberezhets O.V. (2017) Oblikovo-analitychne zabezpechennia protsesu upravlinnia rezultatamy diialnosti

pidpryiemstva [Accounting and analytical support for the process of managing the results of the enterprise]. Ekonomika.

Finansy. Pravo Economy. Finances. Low,2/2, 58-61-2017 [in Ukrainian].

Putsenteilo P.R. (2015) Analitychne zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva [Analytical support of the

enterprise activity] Stalyi rozvytok ekonomiky- Sustainable development of the economy,1, 168-174- 2015 [in

Ukrainian].

Resler M.V. (2013) Systemnyi pidkhid u poiednanni oblikovoho i analitychnoho protsesiv v upravlinni

pidpryiemstvom [System approach in combination of accounting and analytical processes in the management of the

enterprise]. Bukhhalterskyi oblik, ekonomichnyi analiz ta kontrol v umovakh formuvannia i rozvytku suchasnykh

kontseptsii upravlinnia : tezy vystupiv KhII Mizhnar. naukovoi konferentsii ZhDTU – Accounting, economic analysis

and control in the conditions of formation and development of modern management concepts: theses of speeches of the

XII International Scientific conference of ZhSTU.(pp.158-160). Zhytomyr. [in Ukrainian].

Syrtseva S.V. (2015) Metodychni pidkhody do formuvannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia systemy

upravlinnia ahrarnymy pidpryiemstvamy [Methodical approaches to the formation of accounting and analytical support

for the management system of agrarian enterprises]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia - Bulletin of the Agrarian

Science of the Black Sea Region,2(1), 85-93– 2015. [in Ukrainian].

Shevtsiv L.Yu., Shevtsiv A.B. (2015) Oblikovo-analitychne zabezpechennia lohistychno zoriientovanoho

stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva [Accounting and analytical support of logistic oriented strategic development of

the enterprise]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervы proyzvodstva- Technological audit and production

reserves,6/5(26),32-38– 2015. [in Ukrainian].

Shtanhret A.M. (2015) Protses zdiisnennia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia ekonomichnoiu

bezpekoiu pidpryiemstva [The process of carrying out accounting and analytical support for managing the economic

security of the enterprise]. Naukovi zapysky- Proceedings, 2(51), 131-139 –2015. [in Ukrainian].

Yuzva R.P. (2011) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv spyrtovoi

promyslovosti [Accounting and analytical support for the management of the alcohol industry]. Ехtended abstract of

candidates thesis. Ternopil: TNEU. [in Ukrainian].

Yatsenko V.F. (2013) Teoretyko-metodolohichnyi henezys sutnosti ta zmistu oblikovo-analitychnoho

zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom [Theoretical and methodological genesis of the essence and content of

accounting and analytical support of enterprise management]. Visnyk ZhDTU-Bulletin ZhSNU, 3(65), 75-83- 2013. [in

Ukrainian].14. Shtanhret A.M. (2015) Protses zdiisnennia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia ekonomichnoiu

bezpekoiu pidpryiemstva [The process of carrying out accounting and analytical support for managing the economic

security of the enterprise]. Naukovi zapysky- Proceedings, 2(51), 131-139 –2015. [in Ukrainian].

Yuzva R.P. (2011) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv spyrtovoi

promyslovosti [Accounting and analytical support for the management of the alcohol industry]. Ехtended abstract of

candidates thesis. Ternopil: TNEU. [in Ukrainian].

Yatsenko V.F. (2013) Teoretyko-metodolohichnyi henezys sutnosti ta zmistu oblikovo-analitychnoho

zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom [Theoretical and methodological genesis of the essence and content of

accounting and analytical support of enterprise management]. Visnyk ZhDTU-Bulletin ZhSNU, 3(65), 75-83- 2013. [in

Ukrainian].
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій