DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).138-145

ОЦІНКА ТА МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В’ячеслав Валерійович Святогор

Анотація


У статті здійснено аналіз інноваційного розвитку Закарпатської області. Розглянуто й оцінено динаміку та структуру фінансування наукової і науково-технічної діяльності області. Виокремлено та здійснено аналіз основних показників інноваційної діяльності промисловості регіону. Названо та охарактеризовано елементи інноваційної інфраструктури області. Запропоновано першочергові заходи Закарпатської обласної державної адміністрації для стимулювання інноваційної складової області.

Ключові слова


інновації; науково-технічна діяльність; промисловість; інноваційна діяльність; інфраструктура.

Повний текст:

PDF

Посилання


HORIZON 2020 [HORIZON 2020]. (n.d.). ncp-uzhnu.net.ua. Retrived from: http://ncpuzhnu.net.ua/?page_id=30[in Ukrainian].

Viddil patentno-litsenziinoho zabezpechennia ta komertsializatsii [Department of Patent and Licensing

Providing and Commercialization]. (n.d.). uzhnu.edu.ua. Retrived from: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/ndchdep_patent

[in Ukrainian].

Hrytsaienko, M.I. (2013). Sutnist ta sklad innovatsiinoho potentsialu rehionu [The essence and composition of

the innovation potential of the region]. Ekonomika rozvytku [Development economics], 4, 52-57 [in Ukrainian].

Fedorenko, V.H., Itkin, O.F., Stepanov, D.V. (2001). Investytsiini protsesy v promyslovosti Ukrainy [Investment

processes in the industry of Ukraine]. Naukovyi svit, Kyiv [in Ukrainian].

Industrialnyi park „Solomonovo” [Solomonovo industrial park]. (n.d.). sezparkservice.com. Retrived from:

http://www.sezparkservice.com/sps_ua/ [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist oblasti u 2015 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity in

region in 2015. Statistical yearbook], Uzhgorod: Holovne upravlinnia statystyky u Zakarpatskii oblasti [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2009 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity

in Ukraine in 2009. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in

Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2010 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity

in Ukraine in 2010. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in

Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2011 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity

in Ukraine in 2011. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in

Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2012 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity

in Ukraine in 2012. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in

Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2013 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity

in Ukraine in 2013. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in

Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2014 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity

in Ukraine in 2014. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in

Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2015 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Research and innovation activity

in Ukraine in 2015. Statistical yearbook], Kyiv: DP „Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhkomstatu Ukrainyˮ [in

Ukrainian].

Naukovtsi Uzhgorodskoho natsionalnoho ta Koshytskoho tekhnichnoho universytetiv domovylysia formuvatu

„Ukrainsko-slovatskyi mizhnarodnyi tsentr innovatsii I transferu tekhnolohii” [Scientists of Uzhgorod National

University and Košice Technical University agreed to form the „Ukrainian-Slovak international center for innovations

and technology transfer”]. (n.d.). uzhnu.edu.ua. Retrived from: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/naukovtsiuzhgorodskogo-ta-koshitskogo-universitetiv-domovilisya.htm

[in Ukrainian].

Piliasov, A.N., Koliesnikova, O.V. (2008). Otsienka tvorchieskogo potientsiala rossiiskikh riegionalnykh

soobshchiestv [Assessment of the creative potential of russian regional communities]. Voprosy ekonomiki [Issues of

economics], 9, 50-69 [in Russian].

Rishennia Zakarpatskoi oblasnoi rady 21.03.2013 № 683 „Pro prohramu stvorennia Naukovoho parku

„Uzhgorodskyi natsionalnyi universytetˮ [Decision of the Transcarpathian Regional Council of March 21, 2013 No.

„About the Program of creation of Science Park Uzhgorod National Universityˮ]. (n.d.). zakarpat-rada.gov.ua.

Retrived from: http://zakarpat-rada.gov.ua/normatyvni-dokumenty/rishennya-rady/vi-sklykannya/13-sesiya-21-03-

/ [in Ukrainian].

Rishennia Zakarpatskoi oblasnoi rady 06.03.2015 № 1220 „Pro Rehionalnu stratehiiu rozvytku Zakarpatskoi

oblasti na period do 2020 roku [Decision of the Transcarpathian Regional Council dated March 6, 2015 No. 1220 „The

Regional Strategy for the Development of the Transcarpathian Region until 2020ˮ]. (n.d.). zakarpat-rada.gov.ua.

Retrived from: http://zakarpat-rada.gov.ua/normatyvni-dokumenty/rishennya-rady/vi-sklykannya/21-sesiya-06-03-

/ [in Ukrainian].

Rishennia Zakarpatskoi oblasnoi rady 22.12.2016 № 607 „Pro Prohramu rozvytku maloho i serednoho

pidpryiemnytstva v oblasti na 2017 – 2018 roky” [Decision of the Transcarpathian Regional Council dated December

, 2011 No. 607 „About the Program of development of small and medium enterprises in the region for 2017-2018ˮ].

(n.d.). zakarpat-rada.gov.ua. Retrived from: http://zakarpat-rada.gov.ua/normatyvni-dokumenty/rishennya-rady/viisklykannya/5-sesiya-iii-zasidannya-07-12-2016/

[in Ukrainian].

Fedulova, L.I. (2013). Napriamy rozvytku industrialnykh parkiv shchodo realizatsii innovatsiinoho potentsialu

rehioniv Ukrainy [Directions of development of industrial parks in relation to realization of innovative potential of

regions of Ukraine]. Ekonomichni innovatsii [Economic innovation], 53, 296-305 [in Ukrainian].

Tsentr innovatsii ta rozvytku [Centre of innovation and development]. (n.d.). uzhnu.edu.ua. Retrived from:

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/deps-ndc_innov_rozv [in Ukrainian].