DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2017.2(50).52-58

МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ: НОВИЙ ВИМІР

Вікторія Віталіївна Гомольська

Анотація


У статті розглядається підхід до розробки моделей багаторівневого управління соціально-економічним розвитком територій, галузей і сфер діяльності з використанням концепції сучасного маркетингу. Досліджено передумови горизонтальної інтеграції регіонального і галузевого маркетингу на кожному рівні багаторівневої системи управління економікою держави. Пропонується схема вертикального поширення маркетингу за рівнями управління. У процесі аналізу багаторівневої системи управління розглядаються три рівні управління: мікрорівень, мезорівень і макрорівень. На мезорівні управління пропонується виділяти три підрівні: муніципальний, обласний та регіональний.

Ключові слова


управління; рівень управління; регіональний маркетинг; територіальний маркетинг; галузевий маркетинг.

Повний текст:

PDF

Посилання


Arzhenovskyi I.V. (2007). Marketynh rehioniv. [Marketing of regions]. Ekonomika ta derzhava – Economy And

State, 3, 124–127. [in Ukrainian].

Barabanov. A.S. (2009). Razvitiye territorialnogo marketinga v regione. [Development of territorial marketing in

region]. Problemy razvitiya territorii – Problems of Territory Development, 1. Retrieved from:

http://pdt.vscc.ac.ru/?module= Articles&action=view&aid=341. [in Russian].

Bychikova L.A. (2013). Rol ta mistse rehionalnoho marketynhu v systemi rehionalnoi polityky. [The role and

the place of regional marketing in the regional policy system]. Proceedings of the International Conference, 2013,

Kharkiv: Science And Education. [in Ukrainian].

Homolska V. (2006). Rehionalnyi marketynh yak zasib pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti terytorii.

[Regional marketing as an instrument of increasing the investment attractiveness of the territory]. Rehional’na

ekonomika – Regional Economy, 4, 158-164. [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy. [Economic code of Ukraine]. Retrieved from:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

Dubnytskyi V.I. & Danilina N.V. (2012). Rozroblennia kompleksu terytorialnoho marketynhu dlia

pidvyshchennia sotsialno-ekonomichnoho potentsialu promyslovykh mist staropromyslovoho rehionu. [Development of

a complex of territorial marketing for increasing the socio-economic potential of industrial cities of the old industrial

region]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing And Management of Innovations, 4, 81-89. [in Ukrainian].

Mochernyi S.V. (Ed.). (2000). Ekonomichna entsyklopediia. [Economic Encyclopedia]. Vol.1. Kyev:

Akademiia. [in Ukrainian].

Ievdokymenko V.K. (2012). Transformatsiia systemy marketynhu ta brendynhu krain, rehioniv, mist.

[Transformation of marketing and branding system of countries, regions, cities]. In Naukovyi visnyk Bukovynskoho

derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu [Scientific bulletin of the Bukovinian State Financial and

Economic University]: Vol. 2(23). (pp. 246-257). [in Ukrainian].

Zahalnyi Klasyfikator "Haluzi narodnoho hospodarstva Ukrainy". [Common Classifier "Branches of the

National Economy of Ukraine"]. Retrieved from: http://www.uazakon.com/big/text771/pg1.htm. [in Ukrainian].

Kalyuzhnova T.A. (2002). Regionalnyy internet-marketing kak instrument upravleniya sotsialnoekonomicheskim

razvitiyem subyektov RF. [Regional Internet Marketing as a Tool for Managing the Social and

Economic Development of the Subjects of the Russian Federation]. (Ph.D. in Econ. thesis, Russian Academy of Public

Administration under the President of the Russian Federation, Moscow, Russia). [in Russian].

Kotler F. (2001). Marketing v tretyem tysyacheletii. [Marketing in the third millennium]. Moscow: AST. [in

Russian].

Krikavskiy Ie.V. (2011). Organizatsionnyy mekhanizm vnedreniya kontseptsii marketinga v upravleniye

ekonomicheskim razvitiyem territorii pri postroyenii innovatsionnoy modeli. [The organizational mechanism of

introducing the concept of marketing in managing the economic development of the territory when building an

innovative model]. In V.Dubnitsky (Ed.) Ukraina i eye regiony na puti k innovatsionnomu obshchestvu [Ukraine and its

regions on the way to an innovative society]: Vol. 2. Donetsk: Yugo-Vostok. [in Russian].

Oclander M.A. (2003). Makromarketynh: marketynh u sferi zahal'noho derzhavnoho upravlinnya. [Macromarketing:

marketing in the field of general government]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, 6, 31-37. [in

Ukrainian].

Pankrukhin A.P. (2006). Marketing territoriy. [Marketing of territories]. St. Petersburg: Peter. [in Russian].

Rayzberg B., Lozovskiy L. & Starodubtseva E. (2001). Sovremennyy ekonomicheskiy slovar. [Modern

economic dictionary]. Moscow: INFRA-M. [in Russian].

Romat Ie.V. (2003). Marketynh u derzhavnomu upravlinni. [Marketing in public administration]. Marketynh v

Ukraini – Marketing in Ukraine, 4, 32-35. [in Ukrainian].

A.O. Starostina A.O. & Martov S.Ie. (2004). Rehionalnyi marketynh: sut ta osoblyvosti stanovlennia v Ukraini.

[Regional marketing: the essence and peculiarities of becoming in Ukraine]. Marketynh v Ukraini – Marketing in

Ukraine, 3, 55-57. [in Ukrainian].