DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).393-400

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ НА ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Анна Петрівна Шот

Анотація


У статті розглянуто тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні та регіонах, проведено аналіз туристичних потоків та мотивації туристичних поїздок, визначено мережу суб'єктів туристичної бізнесу та причини коливання їх кількості. Здійснено аналіз діяльності та дана оцінка податкових надходжень до бюджету від суб’єктів туристичної галузі. Проведено порівняння вкладу туристичної галузі у розвиток світової та вітчизняної економіки. Обґрунтовано необхідність прискореного розвитку та впливу галузі на економіку країни та регіонів, розроблено модель формування туристичної індустрії.

Ключові слова


туристичний збір; податкові платежі; місцеві бюджети; туристичний бізнес; туристична галузь; турагенти; туроператори; туристичні потоки; аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Papp, V.V. (2015). Rol’ hotel’noho hospodarstva u rozvytku turyzmu v rehioni [The role of the hotel industry in region tourism development]. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya «Ekonomika». – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. The series "Economics", (2) 46, 207-212 [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny [Official site of the State Statistics Committee of Ukraine], http://ukrstat.gov.ua/. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Zhu, I. (2016). Turystychna reforma yak instrument sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny [Tourist reform as an instrument of socio-economic development of Ukraine]. Sotsial’no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state, 1 (14), 152-159. Retrieved from:: http://elartu.tntu.edu.ua. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny [Official site of the State Border Guard Service of Ukraine]. https ://dpsu.gov.ua. Retrieved from: https ://dpsu.gov.ua/ua/ [in Ukrainian].

Kuzyshyn, A.V. (2017). Osnovni pokaznyky rozvytku turyzmu v krayinakh Yevropeys’koho turystychnoho rehionu na pochatku XXI stolittya [The main indicators of tourism development in the countries of the European tourist region at the beginning of the XXI century]. Proceedings from^ Materialy Mizhn. nauk.-prakt. Internet-konf. «Aktual’ni problemy krayinoznavchoyi nauky», Skhidnoyevropeys’koho natsional’noho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Retrieved from: https://internationalconference2014.wordpress.com [in Ukrainian].

Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010, № 2755-VI. [The Tax Code of Ukraine from December 02, 2010, № 2755-VI] [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi fiskal’noyi sluzhby Ukrayiny [Official website of the State Fiscal Service of Ukraine]. http://sfs.gov.ua/. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/ [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku L’vivsʹkoyi oblasti na period do 2020 roku [Development Strategy of the Lviv region for the period up to 2020]. https://www.google.com.ua/dfrr.minregion.gov.ua. Retrieved from: https://www.google.com.ua/dfrr.minregion.gov.ua. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro turyzm» vid 15.09. 1995 r. № 325/95-VR [The Law of Ukraine "On Tourism" from September, 15, 1995, № 325/95-VR]. [in Ukrainian].