DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).375-380

ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНОСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Олександр Сергійович Силкін

Анотація


Проведено аналіз тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства». Контекстуальний аналіз було проведено за наступними структурними елементами: серцевина визначення; позиція, з якої підходять до трактування; спрямованість поняття; особливості впливу. За результатами проведеного контекстуального аналізу тлумачення поняття «фінансова безпека підприємства» було сформовано класифікаційні підходи до визначення поняття «фінансова безпека підприємства», які включають чотирнадцять найменувань з яких десять запропоновані автором.

Ключові слова


фінансова безпека; підприємство; фінансова безпека підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Maly`k O.V. (2015) Formuvannya mexanizmu upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpry`yemstva [Formation of the financial management mechanism of the enterprise] / Dy`sertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya k.e.n. – Xmel`ny`cz`ky`j. [in Ukrainian].

Kartuzov Y.P. (2012) Vy`znachennya finansovoyi bezpeky` pidpry`yemstva:ponyattya, zmist, znachennya i funkcional`ni aspekty` [Definition of financial security of the enterprise: concept, content, meaning and functional aspects] / Ekonomika ta upravlinnya pidpry`yemstvamy`. Aktual`ni problemy` ekonomiky` #8 (134). [in Ukrainian].

Aref'yeva O.V. Kuzenko T.B. (2009) Ekonomichni osnovy` formuvannya finansovoyi skladovoyi ekonomichnoyi bezpeky` [Economic basis for the formation of financial economic security] / Aktual`ni problemy` ekonomiky`. [in Ukrainian].

Mandzinovs`ka X. O., Shtangret A. M., Kotlyarevs`ky`j Y. V., Mel`ny`kov O. V. (2016) Finansova bezpeka mashy`nobudivnogo pidpry`yemstva : Metody`chni zasady` formuvannya ta zabezpechennya [Financial security of the machine-building enterprise: Methodological foundations of formation and provision] : monogr. – L`viv : Ukr. akad. Drukarstva [in Ukrainian].

Baranovs`ky`j O.I., Blashhuk Y.O., Puzyak M.I., Novoshy`ns`ka L.V., Reznikova O.O., Romanchenko O.V., Stasyuk F.F., Feshhenko V.V. Proekt «Koncepciya finansovoyi bezpeky` Ukrayiny`» [The project ―The concept of financial security of Ukraine‖]. [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu : www.ufin.com.ua [in Ukrainian].

V. L. Orty`ns`ky`j V. L., Kerny`cz`ky`j I. S., Zhy`vko Z. B. (2009) Ekonomichna bezpeka pidpry`yemstv, organizacij ta ustanov : navch. posib. [Economic security of enterprises, organizations and institutions] / – K. : Pravova yednist` [in Ukrainian].

Petrenko L. M. (2010) Modelyuvannya procesiv upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpry`yemstva : avtoref. dy`s. kand. ekon. nauk : 08.00.11 [Modeling of financial management processes of the enterprise] / [Ky`yiv. nacz. ekon. un-t im. Vady`ma Get`mana. [in Ukrainian].

Kuzenko T. B. Proxorova V. V., Sably`na N. V. (2007) Upravleny`e fy`nansovoj bezopasnost`yu na predpry`yaty`y` [Management of financial security in the enterprise] / By`znes Y`nform. [in Ukrainian].

Donecz` L. I., Vashhenko N.V. (2008) Ekonomichna bezpeka pidpry`yemstva [Economic security of the enterprise] / – K. : Centr uchbovoyi literatury` [in Ukrainian].

Muntiyan V. I. (1999) Ekonomichna bezpeka Ukrayiny` [Economic security of Ukraine] . – K. :KVICz [in Ukrainian].

Goryacheva K. S. (2006) Mexanizm upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpry`yemstva [The mechanism of financial security management of the enterprise] / Ky`yivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet texnologij ta dy`zajnu. [in Ukrainian].

Mogy`lina L. A. (2015) Upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpry`yemstv v umovax ekonomichnoyi nestabil`nosti [Management of the financial security of enterprises in the conditions of economic instability] – Sumy` [in Ukrainian].

Blank Y`. A. (2004) Upravleny`e fy`nansovoj bezopasnost`yu predpry`yaty`ya [Financial management of the enterprise] – K. : Эl`ga, Ny`ka-Centr [in Ukrainian].

Baranovs`ky`j O. I. (1999) Finansova bezpeka: monogr. [Financial security]– K. : Feniks [in Ukrainian].

Sudakova O. I. (2008) Strategichne upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpry`yemstva [Strategic management of financial security of the enterprise] / Ekonomichny`j prostir. [in Ukrainian].

Pokropy`vny`j S.F. (2001) Ekonomika pidpry`yemstva) [Business Economics] – 2-e vy`d., pererob. i dop. – K. : KNEU [in Ukrainian].

Pogosova M. Y. Lebedyeva M.Y. Analiz metody`chnogo zabezpechennya ocinyuvannya finansovoyi bezpeky` pidpry`yemstva [Analysis of methodological support for assessing the financial security of an enterprise] / Эkonomy`chesky`e nauky`. [in Ukrainian].

Krakos Y. Sery`k N. (2006) Podxod k ocenke urovnya fy`nansovoj sostavlyayushhej эkonomy`cheskoj bezopasnosty` predpry`yaty`ya [Approach to assessing the level of the financial component of the economic security of the enterprise] / Ekonomika. Finansy`. Pravo. [in Ukrainian].

Sorokina O. M. (2009) Zmist definiciyi «finansova bezpeka» [Content of the definition of "financial security"] / Torgivlya i ry`nok Ukrayiny`. [in Ukrainian].

Pojda-Nosy`k N. N. (2011) Sutnist` finansovoyi bezpeky` sub'yektiv pidpry`yemny`cztva ta yiyi rol` v zabezpechenni nacional`noyi ekonomichnoyi bezpeky` [Essence of financial security of business entities and its role in ensuring national economic security] / Visn. ZhDTU. [in Ukrainian].

Ky`ry`lenko V. I. (2005) Investy`cijna skladova ekonomichnoyi bezpeky` : monogr. [Investment component of economic security] [in Ukrainian].

Kapustin N. (1999) Эkonomy`cheskaya bezopasnost` otrasly` y` fy`rmu [Economic security of the industry and firms] / By`znes-y`nform. [in Ukrainian].

Gry`nyuk N. A. (2008) Metody`chni pidxody` do obg`runtuvannya indy`katoriv ocinky` rivnya finansovoyi bezpeky` pidpry`yemny`cztva [Methodological approaches to the justification of indicators for assessing the level of financial security of entrepreneurship] / Problemy` nauky`. [in Ukrainian].

Razdina E. (2007) Komemercheskaya y`nformacy`ya y` эkonomy`cheskaya bezopasnosnost` predpry`yaty`ya [Kememerskoe information and economic security of the enterprise] / By`znes Y`nform. [in Ukrainian].

Reverchuk N. J. (2004) Upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpry`yemny`cz`ky`x struktur [Management of economic security of entrepreneurial structures] – L`viv : LBI NBU [in Ukrainian].

Bendy`kov M. (2009) Эkonomy`cheskaya bezopasnost` promыshlennogo predpry`yaty`ya (organy`zacy`onno-metody`chesky`j aspekt) [Economic Security of an Industrial Enterprise (Organizational and Methodological Aspect)] / Konsul`tant dy`rektora. [in Russian].

Zahorodniy A. H. Voznyuk A.H. (2007) Finansovo-ekonomichnyy slovnyk [Financial and Economic Dictionary] – K. : Znannya [in Ukrainian].

Mojseyenko I. P. Marchenko O.M. (2011) Upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpry`yemstva [Management of the financial and economic security of the enterprise] – L`viv[in Ukrainian].

Kozachenko G. V. Ponomar`ov V.P., Lyashenko O. M. (2003) Ekonomichna bezpeka pidpry`yemstva : Sutnist` ta mexanizm zabezpechennya : monogr. [Economic security of the enterprise: Essence and mechanism of provision] – K. : Libra [in Ukrainian].