DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).370-374

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ

Василь Васильович Папп, Неля Василівна Бошота

Анотація


Стаття присвячена дослідженню фіскальної ролі податкових надходжень туристичних підприємств країни. Виокремлено дві основні протидіючі функції оподаткування: фіскальну та регулюючу, а також проаналізовано їх вплив на наповнення бюджетів різних рівнів. Проаналізовано надходження туристичного збору до місцевих бюджетів, а також збір податкових платежів від діяльності туристичних суб’єктів. Окреслено можливі тенденції до збільшення фіскальної ефективності та поліпшення фінансового забезпечення справляння податків туристичних підприємств. Доведено важливість фіскальної ролі податкових надходжень у туристичному бізнесі.

Ключові слова


туризм; податки; наповнення бюджету; податкова політика; система оподаткування; дохід; місцевий бюджет.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Vlasyuk, N.I. (2010). Otsinyuvannya fiskal'noyi efektyvnosti mistsevoho opodatkuvannya [Estimation of fiscal efficiency of local taxation] Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny - Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 26.6. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26.6_13

Didenko, A.V. (2010) Systema opodatkuvannya turystychnoho biznesu v Ukrayini [Taxation system of tourism business in Ukraine] Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi - Economy. Management. Innovations, 3 [in Ukrainian].

Malinovs'ka, K.O. (2011). Fiskal'na efektyvnist' podatku na dokhody fizychnykh osib ta yoho rol' u formuvanni byudzhetiv riznykh rivniv [The fiscal efficiency of the personal income tax and its role in shaping budgets of different levels] Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu- Bulletin of Zhytomyr National Agroecological University, 2(2), 427-433. – Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2011_2(2)__50 [in Ukrainian].

Momont, T.V. (2015) Vyznachennya alhorytmu pobudovy finansovoho, podatkovoho ta upravlins'koho oblikiv na turystychnykh pidpryyemstvakh Ukrayiny [Definition of algorithm for construction of financial, tax and management accounts at tourist enterprises of Ukraine] Visnyk Kyyivs'koho instytutu biznesu ta tekhnolohiy - Bulletin of the Kiev Institute of Business and Technologies, 1, 64-69. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2015_1_13 [in Ukrainian].

Ofitsiynyy sayt Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny [Official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. me.gov.ua– Retrievedfrom: http://www.me.gov.ua[in Ukrainian].

Podatkovyy kodeks Ukrayiny 02.12.2010, 2755-VI [Tax Code of Ukraine] zakon3.rada.gov.ua.Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Synyavs'ka, L.V. (2012) Fiskal'na rol' podatkiv v Ukrayini [Fiscal role of taxes in Ukraine] Ekonomichni nauky: Oblik i finansy - Economic sciences: Accounting and Finance, 9(3), 276-282. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2012_9(3)__40[in Ukrainian].

Snihyr, A.V. (2015) Osoblyvosti stratehichnoho menedzhmentu turystychnoho pidpryyemstva [Features of the strategic management of the tourist enterprise] Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu -Bulletin of the Khmelnytsky National University, 4, 2, 66-69. [in Ukrainian].

Tomnyuk, T.L. (2015) Shlyakhy maksymizatsiyi dokhodiv derzhavy vid provadzhennya turystychnoyi diyal'nosti [Ways of maximizing state revenues from tourism activities]. Oblik i finansy -Accounting and finance, 1, 114-119. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_1 [in Ukrainian].