DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).292-297

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Світлана Миколаївна Шинкар

Анотація


Поточна ситуація для діяльності підприємств нафтогазової промисловості характеризується посиленням негативного впливу зовнішнього середовища та складністю контролю за внутрішніми процесами. Забезпечення необхідного рівня економічної безпеки потребує на основі оцінки її рівня прогнозування зміни під впливом ключових внутрішніх та зовнішніх загроз. Запропоновано методичне забезпечення формування реалістичного, песимістичного та оптимістичного прогнозів як основи для розроблення та реалізації стратегічних захисних рішень суб’єктами безпеки.

Ключові слова


підприємство; нафтогазова промисловість; економічна безпека; загроза; прогноз; експерт.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Mandzinovs'ka, Kh. O. Shtanhret, A. M. Kotlyarevs'kyy, Ya. V. Mel'nykov, O. V. (2016), Finansova bezpeka mashynobudivnoho pidpryyemstva : Metodychni zasady formuvannya ta zabezpechennya [Financial safety of the machine-building enterprise: Methodological principles of formation and provision]. Ukr. akad. drukarstva, L'viv, [in Ukrainian].

Semenyuk, E. P., Olyanyshen, T. V. , Sen'kivs'kyy, V. M., Mel'nykov, O. V., Kotlyarevs'kyy, Ya. V. (2012), Ekolohizatsiya suspil'stva : Sotsial'na rol' ta modelyuvannya [Ecologization of society: Social role and modeling]. Ukr. akad. drukarstva, L'viv, [in Ukrainian].

Kotlyarevskyy, Ya. V., Karayim, M. M., Ratushnyak, Yu. V. (2015), Iyerarkhichne vporyadkuvannya zovnishnikh zahroz yak osnova zastosuvannya antykryzovykh tekhnolohiy v upravlinni ekonomichnoyu bezpekoyu mashynobudivnoho pidpryyemstva [Hierarchical ordering of external threats as the basis of application of anti-crisis technologies in management of economic safety of machine-building enterprise]. Investytsiyi: Praktyka ta dosvid. 2015, Vol. 24: 11-15 [in Ukrainian].

Kotlyarevskyy, Ya. V., Mel'nykov, O. V., Shtanhret, A. M., Ratushnyak, Yu. V. (2016), Iyerarkhichne vporyadkuvannya faktoriv, shcho strymuyut' abo stymulyuyut' rozvytok informatsiynoyi sfery v Ukrayini [Hierarchical ordering of factors that restrain or stimulate the development of the information sphere in Ukraine]. Nauk. pr. Naukovo-doslid. fin. in-tu. 2016, Vol. 2(75): 39-52 [in Ukrainian].

Shtanhret, A. M. (2017), Oblikovo-analitychne zabezpechennya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv [Accounting and analytical support for managing economic security of enterprises], Ukr. akad. drukarstva, L'viv, [in Ukrainian].

Saati, T. (1993), Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij [Making decisions. Method for analyzing hierarchies], Radio i svjaz', Moskva, Rossijskaja Federacija [in Russian].

Ljamec, V. I., Tevjashev, A. D. (2004), Sistemnyj analiz. Vvodnyj kurs [System analysis. Introductory course], HNURJe, Harkіv, [in Ukrainian].

Harari, F. (1973), Teorija grafov [Graph Theory], Mir, Moskva, Rossijskaja Federacija [in Russian].

Enerhetychna haluz' Ukrayiny: pidsumky 2015 roku — Tsentr Razumkova [Energy sector of Ukraine: the results of 2015 - Razumkov Center]. NAK «Naftohaz Ukrayiny», Retrieved from: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/74B2346ABA0CBC69C22570D80031A365?OpenDocument

Markevych, K., Omel'chenko, V. (2017), Hlobal'ni enerhetychni trendy kriz' pryzmu natsional'nykh interesiv Ukrayiny : Analitychna dopovid' [Global energy trends through the prism of Ukraine's national interests: An analytical report], Retrieved from: http://www.razumkov.org.ua/images/broshura/2016_ENERGY-S.pdf

Zahorodnyuk, P. (2017), Pryrodniy haz v Ukrayini. Tradytsiyni dzherela [Natural gas in Ukraine. Traditional sources], Retrieved from: http://ua-energy.org/upload/files/Pavlo_Zagorodniuk_Presen-tation_Ua.pdf