DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).217-222

ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Тетяна Вікторівна Гуштан, Сергій Петрович Лазур, Марія Юріївна Лалакулич

Анотація


У статті проаналізовано основні економіко-математичні моделі і методи, що використовуються в управлінні асортиментом торговельних мереж. Окреслено найбільш поширені інструменти оцінок на привабливість для споживачів перед виводом нового товару на ринок, зокрема: модель Розенберга, модель ідеальної крапки, модель ―товарної системи‖, моделі споживацького вибору. Наведені методи прогнозування фінансових результатів діяльності. Визначено, що вибір методів управління асортиментом, в першу чергу, залежить від рівня, на якому здійснюється процес управління – на стратегічному або тактичному.

Ключові слова


економіко-математичні моделі і методи; асортимент; маркетинг; товарна стратегія; програмування; попит; споживачі; конкурентоспроможність; якість; планування.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Vazhynskyy, F. A., Kolodiychuk, A. V., & Molnar, O. S. (2011). Dyversyfikatsiya ta kooperatsiya rozvytku sil‘s‘kykh terytoriy rehionu [Diversification and co-operation of the development of rural areas of the region]. In Naukovyy visnyk Uzhhorods‘koho universytetu. Seriya: Ekonomika [Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economics]: Vol. 33.3 (pp. 125-129). [in Ukrainian].

Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Marketing Research in the System of Competitiveness Management of Enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.1 (pp. 125-130). [in Ukrainian].

Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Mekhanizm rehulyuvannya investytsiynoyi diyal‘nosti v rehioni [Mechanism for regulation of investment activity in the region]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20.7 (pp. 138-143). [in Ukrainian].

Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Estimation of efficiency of management of system of sale of machine-building enterprises]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 1, 119-122. [in Ukrainian].

Hohol, H. P., Kolodiychuk, A. V., & Yaremko, A.Yu. (2010). Sutnist‘ zbutovoyi diyal‘nosti mashynobudivnykh pidpryyemstv [The essence of the sales activities of machine-building enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20.7 (pp. 148-153). [in Ukrainian].

Dolishniy, I. M., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Motyvatsiya personalu yak ob‖yekt upravlinnya na pidpryyemstvi [Motivation of the personnel as an object of management in the enterprise]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20.5 (pp. 211-216). [in Ukrainian].

Kravchenko, V. N., & Rudenskiy, R. A. (2003). Otsenka marketingovogo potentsiala predpriyatiya s ispol'zovaniyem tsepey Markova [Estimation of the marketing potential of the enterprise using the Markov chains]. In Upravleniye marketingovym potentsialom predpriyatiya [Management of Marketing Potential of the Enterprise]: Vol. 2 (pp. 12-25). [in Russian].

Litvinenko, S. V. (1999). Modelirovaniye tovarnoy strategii predpriyatiya [Modeling of commodity strategy of the enterprise]. In Modeli upravleniya v rynochnoy ekonomike [Models of Management in a Market Economy] (pp. 202-207). [in Russian].

Maksymova, T. S., & Shapran, O. Ye. (2007). Diahnostyka dynamichnykh protsesiv rozvytku kompleksu marketynhu [Diagnostics of dynamic processes of marketing complex development]. Aktual‘ni problemy ekonomiky – Actual Problems of Economics, 8 (74), 124-131. [in Ukrainian].

Nedosekin, A., & Ovsyanko, A. (1999). Nechetko-mnozhestvennyy podkhod v marketingovykh issledovaniyakh [Fuzzy-multiple approach in marketing research]. Retrieved from http://www.aup.ru/articles/marketing/15.htm [in Russian].

Pesikov, E. B. (2002). Otsenka effektivnosti i stepeni riska marketingovikh strategiy predpriyatiya na osnove imitatsionnogo modelirovaniya [Estimation of efficiency and degree of risk of marketing strategies of the enterprise on the basis of imitating modeling]. Retrieved from http://www.gpss.ru/immod%2703/068.html [in Russian].

Reshetnikova, H. S., & Zhydkov, A. B. (2007). Neyronni merezhi yak zasib analizu i modelyuvannya povedinky spozhyvacha [Neural networks as a means of analyzing and modeling consumer behavior]. Marketynh v Ukrayini – Marketing in Ukraine, 3, 22-27. [in Ukrainian].