DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).161-164

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Андріана Володимирівна Мазур, Марта Василівна Ливдар, Оксана Володимирівна Дідух

Анотація


Проаналізовано міжнародний досвід надання державних та місцевих гарантій підприємствам. Запропоновано механізм фінансування проектів сталого розвитку за програмою державного (місцевого) гарантування на засадах приватно – публічного партнерства, що охоплює усі сторони реалізації таких проектів з метою пришвидшення переходу держави до моделі сталого розвитку. Сторонами проекту за такого підходу виступають: підприємство, державні чи місцеві органи влади, держані та комерційні банки. Визначено перспективні напрями реалізації проектів сталого розвитку в рамках реалізації проектів затверджених Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020».

Ключові слова


сталий розвиток економіки; державні гарантії; місцеві гарантії; приватно-публічне партнерство.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Budget Code of Ukraine (n.d.). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Stratehiia staloho rozvytku ―Ukraina - 2020‖ [Sustainable Development Strategy ―Ukraine-2020‖] Decree of the President of Ukraine No. 5/2015, 12.01.2015. Uriadovyi kurier. – 2015. – No.6 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzavnoii stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 [On Approval of the State Strategy for Regional Development for the period up to 2020] Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 385, 06.08.2014. Uriadovyi kurier. – 2014. – No. 160 [in Ukrainian].

Directive 2014/95/EU «Оn disclosure of non-financial and diversity information». – Retrieved from: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095

Kyoto Protocol The United Nations Framework Conventionon Climate Change. – Retrieved from: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/ 3145.php.

Conference of the Parties Twenty-first session Paris, 30 November to 11 December 2015. Durban Platform for Enhanced Action (decision 1/CP.17) Adoption of a protocol, another legal instrument, or an agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all Parties. Retrieved from: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf..

Karapetian, O. (2016) Mizhnarodnyi dosvid nadannia derzhavnyh harantii pidpryiemstvam: suchasni determinant ta vplyv na finansovu bezpeku derzhavy [International experience in providing state guarantees to enterprises: current determinants and influence on state financial security] Suchasni pidhody do upravlinnia pidpryiemstvom: zbirnyk naukovyh prac Nacionalnoho tehnichnoho universytetu Ukraiinu “Kyivskyi politehnichnyi instytut” – Modern approaches to enterprise management: a collection of scientific works of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", №1, P. 114–127 [in Ukrainian].

Liutyi, I. & Londar, O. (2016) Rehuliuvannia nadannia derzhavnyh harantii v Ukraini [Regulation of the provision of state guarantees in Ukraine] Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, № 2, P. 28-48. – Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2016_2_4 [in Ukrainian].

Communication from the commission community guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty Official Journal of the European Union, Art. 244/2. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/ALL/?uri=CELEX:52004XC1001(01).
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій