DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).142-148

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ БУКОВИНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Галина Венедиктівна Долга

Анотація


У статті окреслено теоретичні засади антикризового менеджменту на підприємстві, а саме, досліджено сутність та особливості антикризового управління підприємств тимчасового розміщення Буковини в умовах соціально-економічної нестабільності. Охарактеризовано поняття та види стратегій антикризового управління. Проаналізовано стан діяльності підприємств тимчасового розміщення на Буковині. Внесені можливі пропозиції застосування антикризового менеджменту з метою покращення стану підприємств тимчасового розміщення Буковини.

Ключові слова


антикризовий менеджмент; підприємства тимчасового розміщення; соціально-економічна нестабільність; стратегія; криза; ризик; сфера туризму.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Dovhan', D.A. (2013). Antykryzove upravlinnia iak sposib zapobihannia ta poperedzhennia neplatospromozhnosti korporatsii [Anti-crisis management as a way to prevent and prevent insolvency of the corporation]. Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu - Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute, 3, 152-156 [in Ukrainian].

Dmytrenko, A.I. (2009). Stratehii antykryzovoi diial'nosti promyslovykh pidpryiemstv [Strategies of Anti-crisis activity of industrial enterprises]. Visnyk Kryvoriz'koho ekonomichnoho instytutu KNEU – Bulletin of the Kryvy Rih Economic Institute of KNEU, 4 (20). Retrieved from: http://www.kneu.dp.ua [in Ukrainian].

Antykryzove upravlinnia [Anticrisis management]. bigenergy.com.ua. Retrieved from: http://bigenergy.com.ua [in Ukrainian].

Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anticrisis management of the enterprise]. library.if.ua. Retrieved from: http://library.if.ua/book/6/668.html [in Ukrainian].

Beliaev, A.A. & Korotkov, E.M. (2009). Antykryzysnoe upravlenye [Anti-crisis management]. 2nd edition. – Moscow : Unity [in Russian].

Desiat' prykladiv vykhodu pidpryiemstva z kryzy [Ten examples of exit from a crisis]. alltop10.org. Retrieved from: https://alltop10.org [in Ukrainian].

Ruban, V.M. (2014). Typy i vydy stratehij v antykryzovomu upravlinni. Taktyky antykryzovoho upravlinnia [Types and types of strategies in crisis management. Tactics of Crisis Management]. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 7. Retrieved from: http://www.ej.kherson.ua [in Ukrainian].

Kil'kist' pidpryiemstv za ikh rozmiramy za vydamy ekonomichnoi diial'nosti [Number of enterprises by size by type of economic activity]. Main Department of Statistics in Chernivtsi region. cv.ukrstat.gov.ua Retrieved from: http://www.cv.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Turyzm ta vidpochynok v oblasti [Tourism and recreation in the region]. (2017). Chernivtsi, Holovne upravlinnia statystyky u Chernivets'kij oblasti [in Ukrainian].

Kil'kist' zajniatykh pratsivnykiv na pidpryiemstvakh za ikh rozmiramy za vydamy ekonomichnoi diial'nosti [Number of employed workers at enterprises by size by type of economic activity]. cv.ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.cv.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Obsiah realizovanoi produktsii (tovariv, posluh) pidpryiemstv za ikh rozmiramy za vydamy ekonomichnoi diial'nosti [Volume of sold products (goods, services) of enterprises by their size by type of economic activity]. Main Department of Statistics in Chernivtsi region. cv.ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.cv.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Finansovi rezul'taty do opodatkuvannia pidpryiemstv za ikh rozmiramy za vydamy ekonomichnoi diial'nosti [Financial results before taxation of enterprises by their size by type of economic activity]. Main department of statistics in Chernivtsi region. cv.ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.cv.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Kotenko, R.M. (2009). Suchasnyj stan rozvytku hotel'noho hospodarstva Ukrainy [The current state of the hotel economy development in Ukraine]. Materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Industriia hostynnosti u krainakh Yevropy» – Materials of the 3rd international scientific and practical conference «Hospitality industry in Europe». (рр. 153-159). Simferopol: VTropPrint. Retrieved from: https://refdb.ru/look/2415555.html [in Ukrainian].

Rakhman, M.S. (2015). Kon'iukturnyj analiz rozvytku hotel'noi industrii iak skladovoi turyzmu Ukrainy [Conjunctural analysis of the development of the hotel industry as a component of Ukrainian tourism]. BIZNESINFORM –BIZNESINFORM, 11, 454 [in Ukrainian].

Tymoshenko, Z.I., Munin, G.B. & Dyshlevyi, V.P. Pozytsionuvannia hotel'noho produktu [Positioning of the hotel product]. Marketynh hotel'no-restorannoho biznesu – Marketing of hotel and restaurant business. Retrieved from: http://tourism-book.com/pbooks/book-37/en/chapter-1851/ [in Ukrainian].