DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).74-78

ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ УСВІДОМЛЕНОГО СПОЖИВАННЯ

Олена Іванівна Зайцева, Ганна Володимирівна Жосан

Анотація


У статті обґрунтовано доцільність впровадження концепції соціально-етичного маркетингу в систему адаптивного управління підприємствами в умовах усвідомленого споживання. Досліджено періодизацію становлення соціально-етичного маркетингу на підприємствах України. Запропоновано функціональні сфери впровадження соціально-етичного маркетингу в систему адаптивного управління підприємством і визначено критерії результативності впровадження.

Ключові слова


соціально-етичний маркетинг; концепція; система адаптивного управління; усвідомлене споживання.

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Systemy upravlinnia navkolyshnim seredovyshchem. Sklad ta opys elementiv i nastanovy shchodo yikh vykorystannia [Environmental management systems. Composition and description of elements and guidelines for their use]. (1997). DSTU ISO 14001-97. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukraine [in Ukrainian].

Systemy menedzhmentu yakosti. Vymohy [Quality management systems. Requirements]. (2004). DSTU ISO 9000-2004. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukraine [in Ukrainian].

Kurinko R.N. (2008). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist svoimy rikamy [Corporate social responsibility with its rivers]. Internet-zhurnal – Internet Journal, No. 1-2, 1-28. Retrieved from http://www.csrjournal.com/journal/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Tsentru rozvytku korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini [Official site of the Center for Corporate Social Responsibility Development in Ukraine]. www.csr-ukraine.org. Retrieved from http://www.csr-ukraine.org. [in Ukrainian].

Khamidova A. (2009). Sotsialno-vidpovidalnyi marketynh yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv khimichnoi promyslovosti [Socially responsible marketing as a tool for improving the competitiveness of chemical industry enterprises]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, No. 2 (54), С. 38-40. [in Ukrainian].

Zaitseva O.I., Yemets N.V. (2013). Modeliuvannia povedinky samoorhanizovanykh pidpryiemstv v mezhakh stratehichnykh sfer sotsialno-etychnoho marketynhu [Simulation of the behavior of self-organized enterprises within the strategic spheres of social and ethical marketing]. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic sciences. Economic sciences, No. 4, Part 2(202), 17-20. [in Ukrainian].

Zhosan G., Harafonova O., Yankovoi R. (2017). Distinctions and features of ISO 9001:2015 standard implementation in the context of social and strategic development of enterprises. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific bulletin Polesie, No. 3 (11), Part 2, С. 66-71.

Tanklevska N., Kyrylov Yu., Zaitseva О. (2017). Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific bulletin Polesie, No. 4 (12), Part 1, 36-39.