DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).59-67

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Людмила Віталіївна Біланич, Олександра Яношівна Голубка

Анотація


У статті визначено сутність феноменів сучасного соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу, окреслено відмінності між ними, проаналізовано нормативно-правові, економічні та фінансові, адміністративні, зокрема організаційно-розпорядчі та регуляторно-контролюючі методи державного управління, регулювання й підтримки сфери соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу, стан і перспективи їх практичного застосування в українських реаліях, розглянуто питання впровадження інноваційних підходів, налагодження партнерських відносин між державою та бізнесом для успішного розв'язання соціальних проблем, інформаційної та іншої підтримки соціального підприємництва в Україні.

Ключові слова


соціальне підприємництво; соціальне підприємство; соціальна відповідальність; бізнес; державне регулювання; державна підтримка

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo (2010): Zakon Ukrainy vid 1 lypnya 2010 roku № 2404-VI. V redaktsii vid 25.05.2016 r. [Law of Ukraine About public-private partnership] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy - Proceedings of the Verkhovna Rada of Ukraine, 40,524. [in Ukrainian]

Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sitsialni harantii (2000): Zakon Ukrainy vid 5 zhovtnya 2000 roku № 2017-III. V redaktsii vid 15.03.2012 r. [Law of Ukraine On State Social Standards and State Social Guarantees] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy - Proceedings of the Verkhovna Rada of Ukraine, 48,409. [in Ukrainian]

Pro litsenzuvannya vydiv hospodarskoi diyalnosti (2015): Zakon Ukrainy vid 2 bereznya 2015 roku № 222-VIII. V redaktsii vid 8.12.2015 r. [Law of Ukraine On State Social Standards and State Social Guarantees] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy - Proceedings of the Verkhovna Rada of Ukraine, 23,158. [in Ukrainian]

Pro sotsialni pidpryemstva: Proect zakonu Ukrainy vid 11 bereznia 2013 roku № 2508 [Proect Law of Ukraine On Social enterprise from March 11 2013, № 2508] Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/JG1XO00A.html [in Ukrainian]

Pro sotsialni pidpryemstva: Proect zakonu Ukrainy vid 23 kvitnya 2015 roku № 2710 [Proect Law of Ukraine On Social enterprise from April 23 2015, № 2710] Retrieved from: httphttp :// w1. c1. radarada rada. govgovgov.ua /plsplspls/zwebzwebzweb 2/ webprocwebproc webprocwebprocwebprocwebproc4_1?4_1?4_1?4_1?pf 3511=549033511=549033511=549033511=549033511=54903 3511=549033511=549033511=549033511=54903 [in Ukrainian].

Amosov S.O. (2010) Problemy rozvytku socialno vidpovidalnoho biznesu [Problems of development of socially responsible business]. Proceedings from II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Derzhavne rehulyuvannya sotsialnoho pidpryamnytstva ta sitsialno vidpovidalnoho biznesu: zbirnyk materialiv» –The 2th International Scientific and Practical Conference «Government regulation of social entrepreneurship and socially responsible business». (pp. 120-122). Kharkiv: Vydavnytstvo UzhNU «Magistr» [in Ukrainian].

Andryushchenko A.I. (2010) Sotsialne pidpryamnytstvo yak innovatsijnyj mekhanizm pokrashchennya zhyttya najbilsh urazlyvykh prosharkiv naselennya [Social entrepreneurship as an innovative mechanism for improving of life quality of the most vulnerable sections of the peoples]. SOCIOPROSTIR: Mizhdystsyplinarnyj zbirnyk naukovykh pratsj iz sitsiolohii ta sitsialnoji roboty - SOCIOSPACE: Interdisciplinary abstractbook of Sciences works on sociology and social work, 1, 195-198. [in Ukrainian].

Arapetian A., Arkhypchyk L & Pan L. (2008) Sotsialno vidpovidalnyj biznes: perevahy ta obmezhennya [Socially Responsible Business: Benefits and Restrictions], Praktyka upravlinnya - Management practice, 7,12-18.

Bereznyak I.I. (2015). Dyskusijni pytannja teorii sotsialnoho pidpryjemnytstva v Ukraini [Discussion questions of the theory of social entrepreneurship in Ukraine], Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozjka akademiya”: Zbirnyk naukovykh prats, serija “Ekonomika” - Scientific notes of the National Unitary Enterprise "Ostroh Academy": Abstractbook of Sciences works Series: "Economics", 28, 24-27.

Bulba B.H. & Melyakov A.V. (2010) Perspektyvy sotsialno vidpovidalnoho biznesu ta orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [Prospects for the interaction of socially responsible business and local self-government bodies], Proceedings from II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Derzhavne rehulyuvannya sotsialnoho pidpryamnytstva ta sitsialno vidpovidalnoho biznesu: zbirnyk materialiv» –The 2th International Scientific and Practical Conference «Government regulation of social entrepreneurship and socially responsible business». (pp. 8-11). Kharkiv: Vydavnytstvo UzhNU «Magistr». [in Ukrainian]

Vasiljev A.S. (2007) Pidhotovka i pryjnjattja upravlinsjkykh rishenj: orhanizatsijno-pravovi problem [Preparation and adoption of managerial decisions: organizational and legal problems], Odesa: Lira. [in Ukrainian]

Honcharenko M.V. (2010) Partnerstvo derzhavy i pidpryjemnytstva: vid sitsialnoho do ekonomichnoho dialohu [Partnership between the state and entrepreneurship: from social to economic dialogue] Proceedings from II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Derzhavne rehulyuvannya sotsialnoho pidpryamnytstva ta sitsialno vidpovidalnoho biznesu: zbirnyk materialiv» –The 2th International Scientific and Practical Conference «Government regulation of social entrepreneurship and socially responsible business». (pp. 133-135). Kharkiv: Vydavnytstvo UzhNU «Magistr». [in Ukrainian]

Hrishyna Ya.S. (2012) Sravnitelno-pravovye issledovaniya sotsialnoho predprinimatelstva v stranakh Ameriki I Evropy [Comparative legal study of social entrepreneurship in the America and Europe countries]. Vestnik Permskoho universiteta. Serija: Yuridicheskie nauki - Herald of the Perm University. Series: Juridical sciences, 2, 111-121. [in Russia]

Dmitrichenko L.I. (2010) Gosudarstvennoe regulirovanije ekonomiki: metodologija I teorija [State regulation of economy: methodology and theory]. – Donetsk: UkrNTEK [in Ukrainian].

Elchaninov D.B. (2010) Systemolohija derzhavnoho rehuljuvannja sotsialnoho pidpryjemnytstva ta sotsialno vidpovidalnoho biznesu [Systemology of state regulation of social entrepreneurship and socially responsible business] Proceedings from II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Derzhavne rehulyuvannya sotsialnoho pidpryamnytstva ta sitsialno vidpovidalnoho biznesu: zbirnyk materialiv» –The 2th International Scientific and Practical Conference «Government regulation of social entrepreneurship and socially responsible business». (pp. 48-50). Kharkiv: Vydavnytstvo UzhNU «Magistr». [in Ukrainian]

Kerlin A.Dj. (2006) Sotsialnye predprijatija v USA i Evrope: ponjatj razlichija I izvlech iz nich uroki [Social enterprises in the US and Europe: understand differences and learn from them lessons] Mezhdunarodnoje soobshchestvo i universitet Djona Khopkinsa - The International Community of Third Sector Studies and the Johns Hopkins University. Retrieved from http://www.nb-forum.ru/thlaw_365_133

Kotler F. (2005) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnistj. Jak zrobyty jakomoha bilshe dobra dlja vashoji kompanii ta suspiljstva. [Corporate Social Responsibility. How to make as much good as possible for your company and society] – Kyiv: Standart. [in Ukrainian]

Kuts M.P. (2015) Sotsialne pidpryjemnytstvo: osnovni ideji ta perspektyvy doslidzhennja v sotsiolohii [Social entrepreneurship: the main ideas and perspectives of research in sociology] Naukovi zapysky NaUKMA. Sotsiolohichni nauky - Scientific notes of NaUKMA. Sociological sciences, 174, 51-55. [in Ukrainian]

Ovsjanjuk-Berdadina O.F. & Krysjko Zh.L. (2016) Sotsialne pidpryjemnytstvo jak innovatsijnyj instrumentvyrishennja suspilnykh problem: peredumovy stanovlennja ta aktyvizatsiji [Social entrepreneurship as an innovative tool for solving social problems: the preconditions for becoming and activating] Naukovyj visnyk Uzhhorodsjkoho natsionalnoho universytetu. Serija: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarsnvo - Scientific herald of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and World Economics, 6, 129-132. [in Ukrainian]

Poljakova O.M. & Kas P.Ju. (2010) Osoblyvosti formuvannja i rozvytku sotsialnoji vidpovidalnosti pidpryjemstv v Ukrajuni [Features of the formation and development of corporate social responsibility of enterprises in Ukraine] Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti - Herald of the Economy of Transport and Industry, 32, 284-289. [in Ukrainian]

Sapronov Ju.A. (2010) Derzhavno-pryvatne partnerstvo jak element mekhanizmu zaprovadzhennja formuly efektyvnoho sotsialnoho partnerstva vlady, hromadskosti i biznesu [Public-private partnership as an element of the mechanism for implementing an effective social partnership formula for government, public and business] Proceedings from II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Derzhavne rehulyuvannya sotsialnoho pidpryamnytstva ta sitsialno vidpovidalnoho biznesu: zbirnyk materialiv» – The 2th International Scientific and Practical Conference «Government regulation of social entrepreneurship and socially responsible business». (pp. 3-4). Kharkiv: Vydavnytstvo UzhNU «Magistr». [in Ukrainian]

Systemy upravlinnja jakistju za ISO 9001 [Quality management systems for ISO 9001]. Retrieved from http://www.certsystems.kiev.ua/uk/iso-9001/sistemi-upravlinnya-yakistyu-za-iso-9001.html.

Bulejn N., Dimitrova M., Njumen K. & Toftisova-Materon (2006) Sotsialni posluhy: jak pobuduvaty ukrajinsku model na jevropejskykh pidkhodakh [Social services: how to build a Ukrainian model on European approaches] – Kyiv:TACIC. [in Ukrainian]

Moscowscaya, A.A. (2011). Sotsialnoe predprinimatelstvo v Rossii i v mire: praktika i issledovania [Social entrepreneurship in Russia and in the world: Practice and Research]. - Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics [in Russian].

Tkachenko N.O., Chervonenko N.M. & Knysh E.H. (2013) Suchasnyj stan i kharakterystyka sotsialnoji vidpovidalnosti pidpryjemnytsjkoi dijalnosti [Current status and characteristics of social responsibility of entrepreneurial activity] Zaporizhsjkyj medychnyj zhurnak: naukovo-praktychne fakhove vydannja Zaporizhsjkoho medychnoho universytetu - Zaporozhye Medical Journal: Science. Practice. special edition Zaporizhzhya State Medical University,2 76-82.
Шановні колеги, доброго дня!

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск (53).

 

З 2000 року Науковий вісник Ужгородського університету ерія «Економіка») знаходиться у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства (МОН України) від 12.05.2015 р. №528 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року» (Додаток 10)).

 

Науковий вісник представлено у наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах:

  • CrossRef (США);
  • Index Copernicus (Польща);
  • Російський індекс наукового цитування (Росія); 
  • Google Scholar  (США);
  • Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 

Для розгляду питання про публікацію необхідно до 15 березня 2019 року надіслати на e-mail редакції журналу (visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) наукову статтю;

2) авторську довідку;

3) відскановану рецензію доктора наук;

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний сайт Наукового віснику Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" або завантажте прикріплений файл.

 

З повагою,

редакція наукового журналу!

Адреса редакції: вул. Університетська, 14, кім. 410, м. Ужгород, Закарпатська область, Україна,  88017
Електронна пошта: visnyk-ekon@uzhnu.edu.ua 
Офіційний сайт: visnyk-ekon-old.uzhnu.edu.uahttp://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua

Конт. тел.: +38(095) 333-08-59 Ярослав Юрійович Агій