DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).47-52

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Віра Олексіївна Кравченко

Анотація


Статтю присвячено розгляду питань крос-культурного менеджменту в реалізації стратегії розвитку міжнародних компаній. У процесі дослідження визначено: авторські підходи щодо змісту сутності поняття «стратегія» та роль крос-культурного менеджменту. Проаналізовано погляди щодо значення крос-культурного менеджменту у створенні конкурентних переваг міжнародних компаній. Визначено вплив крос-культурного менеджменту на підвищення ефективності діяльності та посилення конкурентних переваг підприємства. Доведено вплив розмаїтості на ефективність крос-культурного менеджменту та обґрунтовано, що культурну розмаїтість треба використовувати як ресурс переваг міжнародної компанії, навчати персонал визнавати культурні розходження та використовувати їх для створення переваг своєї компанії.

Ключові слова


крос-культурний менеджмент; стратегія розвитку міжнародних компаній; розмаїтість; конкурентна перевага; конкурентоспроможність; позитивний імідж

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Azoev, A.G. (1996) Konkurentsiya: analiz, strategiya i praktika. Monografiya [Competition: Analysis, Strategy and Practice]. – M.: Tsentr ekonomiki i marketinga [In Russian].

Balabanova, L. V. & Sardak, О. V. (2011) Upravlinnya personalom [Human resources management]. – К.: Tsentr uchbovoyi literatury [In Ukrainian].

Burak, О. S. (2012) Kros-kul'turna komunikatsiya yak naslidok hlobalizatsiynykh kros-kul'turnykh kontaktiv [Cross-cultural communication as a result of globalized cross-cultural contacts]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ Grani/2012_5/27.pdf [In Ukrainian].

Doyl', P. (2007) Marketing, menedzhment i strategii [Marketing, management and strategy]. – SPb.: Piter [In Russian].

Zhikhareva, V.V. & Savelyeva, T.M. (2017) Formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti [Formation of an enterprise development strategy under conditions of uncertainty]. Ekonomika i suspilstvo –Economy and Society, 9 [In Ukrainian].

Ivanov, Yu. N. (2009) Ekonomicheskaya statistika [Economic statistics]- – M.: «Infra – M» [In Russian].

Karlof, B. (1991) Delovaya strategiya [Business strategy]. – M.: Ekonomika [In Russian].

Kolpakov, V. (2002) Kontseptualnyye osnovy strategii upravleniya [Conceptual basis of the management strategy]. Personal – Personnel, 3, 38-44 [In Russian].

Meshko, N. & Bulankina, О. (n.d.) Kul'turnyy menedzhment u korporatyvnykh stratehiyakh mizhnarodnykh kompaniy [Cultural management in corporate strategies of the international companies]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1274КРОС-Н [In Russian].

Papka, R.V. (2015) Rozrobka ta realizatsiya stratehiyi rozvytku pidpryyemstva v upravlinni zovnishn'otorhovel'nymy operatsiyamy [Development and implementation of an enterprise development strategy in foreign trade operations management]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/29_PMN_2015/ Economics/2_199266.doc.htm [In Ukrainian].

Piters, T.V. (1986) V poiskakh effektivnogo upravleniya (opyt luchshikh kompaniy) [In search of effective management (experience of the best companies)]. – M.: Progress [In Russian].

Petrushenko, Yu. (2009) Kros-kul'turni aspekty pidvyshchennya efektyvnosti mizhnarodnoho biznesu [Cross-cultural aspects of increasing the international business efficiency]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu – Herald of Khmelnitsky National University, 5. Retrieved from: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/146-148.pdf [In Ukrainian].

Romanukha, О. (2017) Rol' kros-kul'turnykh komunikatsiy u menedzhmenti orhanizatsiy [The role of cross-cultural communications in organizations’ management]. Ekonomika i suspil'stvo – Economics and Society, 9, 608–613. Retrieved from: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/ 103.pdf [In Ukrainian]. 14. Todorova, N. (2008) Kros-kul'turnyy menedzhment [Cross-cultural management]. – Donets'k: DonNTU [In Russian].

Shchetinina, V. & Rudakova, S. & Kravets, S. (2017) Sutnist kros-kulturnoi kompetentnosti: vid teorii do praktyky [The essence of cross-cultural competence: from theory to practice]. Retrieved from: http:www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ei/2012_50 /Buten.pdf

Chandler, А.D. (1969) Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. – The MIT Press [In English].

Huntington, S. (1996) The Clash of Civilizations and Remaking of World Order. – New York: Simon and Schuster [In English].