DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).28-37

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

Віктор Олександрович Жулканич

Анотація


У статті узагальнено основні еколого-економічні й організаційні важелі стратегії управління природокористуванням транскордонного регіону, які сприяють утвердженню і реалізації положень екологічних і економічних законів у сфері природокористування. Обґрунтовано сукупність і дію зазначених важелів в системі раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища і забезпечення здоров’я населення. Наголошено на проблемах їх адаптації у ринковому середовищі, окреслено вплив важелів на екосистеми та використання природних ресурсів. Значна увага приділена впровадженню інноваційних напрямів господарювання, використанню результатів комплексного моніторингу і обліку природних ресурсів регіону, удосконаленню нормативно-правової бази Концепції та програм раціонального природокористування.

Ключові слова


еколого-економічні й організаційні важелі, управління природокористуванням; комплексний моніторинг; капіталізація природних ресурсів; охорона довкілля; платежі за ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Borysova, V.A. (2004). Ekolohichni osnovy pryrоdokorystuvannya v APK [Ecological bases of nature use in agroindustrial complex. Sumy: Vyd-vo ―Dovkillya‖ [in Ukrainian].

Vechkanov, H.S. (2000). Mykro - y makroekonomyka: entsyklopedycheskyy slovar' [Micro- and macroeconomics: encyclopedic dictionary]. SPb [in Russian].

Hayduts'kyy, I.P. (2018). Systemy ta mekhanizmy motyvatsiyi nyz'kovuhletsevoho rozvytku: teoriya, metodolohiya, praktyka [Systems and mechanisms for the motivation of low carbon development: theory, methodology, practice].K.: TOV ―DKS tsentr‖ [in Ukrainian].

Hayduts'kyy, P.I. (2013). Do ekolohizatsiyi ahrosfery cherez ekolohizatsiyu suspil'noyi svidomosti [To ecologize the agrosphere through social consciousness ecologization]. Proceedings from: Materialy vseukr. nauk.-prakt. konf ―Ekolohizatsiya ahrarnoho vyrobnytstva v umovakh intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeys'koho ekonomichnoho prostoru‖ – Materials of the allukr. sc.-prakt. konf. "Ecologization of agrarian production in conditions of Ukraine's integration into the European economic space" (144 p.). K.: TOV ―DKS tsentr‖ [in Ukrainian].

Danylyshyn, B.M., & Khvesyk, M.A., & Holyan, V.A. (2009). Ekonomika pryrodokorystuvannya [Economics of nature management]. K.: ―Kondor‖ [in Ukrainian].

Ekolohichna entsyklopediya: U tr'okh tomakh. T.2. [Environmental encyclopedia: in three volumes. Vol. 2] (2007). K. [in Ukrainian].

Ekolohichna entsyklopediya: U tr'okh tomakh. T.3. [Environmental encyclopedia: in three volumes. Vol. 3] (2008). K. [in Ukrainian].

Khvesyk, M.A., & Stepanenko, A.V., & Obykhod, H.O. (2014). Ekolohichna i pryrodno-tekhnohenna bezpeka Ukrayiny v rehional'nomu vymiri [Ecological and natural-technogenic safety of Ukraine in the regional dimension]. K. [in Ukrainian].

Mocherny, S.V. (Eds.). (2001). Ekonomichna entsyklopediya: U tr'okh t. T. 2. [Economic Encyclopedia: in three volumes. Vol. 2. ]. K.: Vydavnychyy tsentr «Akademiya» [in Ukrainian].

Yevropa 2020: stratehiya rozumnoho, stiykoho i vseosyazhnoho zrostannya [Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth]. (n.d.). http://ec.europa.ua. Retrived from: http://ec.europa.ua/evrope2020/index-en.htm. [in Ukrainian].

Khvesyk, M.A. (Eds.). (2014). Kapitalizatsiya pryrodnykh resursiv [Capitalization of natural resources]. K.: DU IEPSR NANU [in Ukrainian].

Makarova, N.S. (2007). Ekonomika pryrodokorystuvannya [Economics of nature management]. K.: Tsentr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Martynenko, V.O. (2006). Dosvid krayin YeS shchodo suchasnykh mekhanizmiv upravlinnya okhoronoyu navkolyshn'oho seredovyshcha Ukrayiny [Experience of EU countries on modern mechanisms of environmental protection management in Ukraine]. (2014). Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya – Theory and practice of public administration, 1, 272-278 [in Ukrainian].

Pro vyrobnytstvo ta obih orhanichnoyi sil's'kohospodars'koyi produktsiyi ta syrovyny: Zakon Ukrayiny [On the production and circulation of organic agricultural products and raw materials: The Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady – Bulletin of Verkhovna Rada, 20-21, 721 [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrayiny [About the protection of the environment: Law of Ukraine]. (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady – Bulletin of Verkhovna Rada, 41, 546 [in Ukrainian].

Yulkyn, M.A. (n.d.). Mirovoy uhlerodnyy rynok: Sostoyanye y tendentsyy razvytyya [The world carbon market: status and development trends]. http://docplayer.ru. Retrived from: http://docplayer.ru/56230958-Rynok-sostoyanie-i-tendencii-razvitiya-uglerodnyy.html [in Russian].

Yakymchuk, S.A. (2013). Zarubizhnyy dosvid u sferi okhorony navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha [Foreign experience in the field of environmental protection]. Economic annals-XXI, 7-8 (2), 17-20 [in Ukrainian].

IFOAM Basic Standards (approved by the IFOAM General Assembly, Viictoria, Canada, August 2002). (2002). www.ifoam.org. Retrived from: www.ifoam.org.