Том 1, № 49 (2017)

Зміст

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕВОЛЮЦІЇ ГРОШЕЙ, ГРОШОВОГО ОБІГУ І ЙОГО СТІЙКОСТІ ЗА НАУКОВИМИ ПРАЦЯМИ ВИДАТНИХ ЗАКОРДОННИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІСТІВ PDF
Віталій Ігорович Бочан 16-19 Т.1.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ ФУР’Є ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ PDF
Раїса Володимирівна Грінченко 20-25 Т.1.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ольга Геннадіївна Михайленко 26-32 Т.1.
ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПОГЛЯДАХ ЕКОНОМІСТІВ НА МЕЖІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. PDF
Вікторія Леонідівна Смєсова 33-38 Т.1.
МОДУЛЬ ІДEНТИФІКAЦІЇ EКОНОМІЧНОЇ СИТУAЦІЇ В СИСТEМІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦEСІВ НA РОЗВИТОК КРИЗОВИХ ЯВИЩ В EКОНОМІЦІ КРAЇНИ PDF
Тaрaс Володимирович Фeдорук 39-44 Т.1.

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДЕТІНІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Богдан Олександрович Ганжа 45-51 Т.1.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ІНСТИТУТУ ЕМФІТЕВЗИСУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ PDF
Ірина Миколаївна Махоніна 52-58 Т.1.
АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В’ячеслав Валерійович Святогор 59-65 Т.1.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ PDF
Наталя Олександрівна Слободянюк 66-70 Т.1.
БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ PDF
Ірина Михайлівна Стахів, Ольга Михайлівна Стасюк 71-74 Т.1.
ДЕКОМПОЗИЦІЯ МАСШТАБІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У СКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ГАЛУЗЕВИЙ ЗРІЗ PDF
Інна Іванівна Тинська 75-81 Т.1.
СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА У ПРИЗМІ ВИКЛИКІВ ЗВТ УКРАЇНА–ЄС PDF
Іван Іванович Черленяк, Оксана Андріївна Курей 82-89 Т.1.

РОЗДІЛ 3. РЕГІОНАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕКОНОМІЧНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: АСПЕКТ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Наталія Мирославівна Гапак 90-94 Т.1.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-УПРАВЛІНСЬКА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ PDF
Вікторія Анатоліївна Самофатова 95-98 Т.1.
МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ PDF
Іван Петрович Твердохліб, Ірина Володимирівна Парасюк 99-109 Т.1.

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталя Іванівна Алдохіна, Олена Іванівна Комаріст 110-118 Т.1.
ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА ЯК ОСНОВА МОНІТОРИНГУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Михайло Данилович Ведерніков, Наталія Петрівна Базалійська 119-125 Т.1.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Володимир Анатолійович Величко 126-130 Т.1.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДІВ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ PDF
Тетяна Василівна Гоголь 131-135 Т.1.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ TQM В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Володимирович Головчук 136-142 Т.1.
ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул, Тетяна Павлівна Іванова 143-149 Т.1.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Георгіна Михайлівна Кампо, Наталя Мирославівна Дочинець, Олеся Василівна Гаврилець 150-158 Т.1.
ПРОБЛЕМАТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Сергій Костянтинович Капустник 159-167 Т.1.
ДІЛОВИЙ ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА: ЕТАПИ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ PDF
Володимир Степанович Мазур 168-176
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Руслана Григорівна Майстро, Марія Володимирівна Мірошник, Дарина Сергіївна Майстро 177-182
ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Костянтин Анатолійович Мамонов, Дмитро Володимирович Пруненко 183-187
ЕКОНОМІКО-СУТНІСНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ PDF
Ірина Володимирівна Нагорна 188-192
ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖФІРМОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КЛАСТЕРІ PDF
Вікторія Олексіївна Письмак 193-198
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ АУТСОРСИНГУ, ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Іванівна Строченко, Вікторія Юріївна Медвідь, Катерина Миколаївна Кутах 199-205
ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОМІНАНТНИМ ПОКАЗНИКОМ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Роман Васильович Фещур, Мирослава Романівна Тимощук, Сергій Богданович Копитко 206-212
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ PDF
Тетяна Валеріївна Шталь, Вікторія Олександрівна Козуб, Людмила Миколаївнана Бондаренко 213-216

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА

ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕГУЛЯТИВНИХ ЗАХОДІВ НАЦКОМФІНПОСЛУГ НА СТАН РИНКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Роберт Йосипович Бачо 217-222
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Петро Кузьмич Бечко, Леся Віталіївна Барабаш, Денис Андрійович Попиченко 223-230
ВПЛИВ НАСЛІДКІВ «ОЧИЩЕННЯ» БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Тетяна Миколаївна Болгар 231-236
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ PDF
Галина Василівна Возняк 237-243
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Оксана Степанівна Грицак 244-247
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Надія Миколаївна Давиденко 248-252
СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Андрій Миколайович Заіка 253-257
ФОРМУВАННЯ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ СКЛАДОВИХ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКУ PDF
Олександра Валерівна Зуєва 258-263
ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ «СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС» ЯК ТЕОРЕТИЧНА ДОМІНАНТНА СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ PDF
Юрій Михайлович Клапків 264-267
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Вікторія Тарасівна Мінкович, Мар’яна Володимирівна Тимчак 268-275
ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Ірина Миколаївна Панасейко, Людмила Флорівна Новікова 276-283
ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ СТРАХУВАННЯ І ПЕРЕСТРАХУВАННЯ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ PDF
Ольга Василівна Слободянюк 284-288
МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Вікторія Степанівна Стойка 289-294
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МАКРО- ТА МІКРОРІВНЕВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Мирослава Емілівна Хуторна 295-303
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ МЕХАНІЗМІВ У РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Миколаївна Чепелюк 304-308
ПРОГНОЗУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ БАЛАНСУ ЗМІННИХ PDF
Олександр Григорович Янковий, Галина Володимирівна Кошельок 309-315

РОЗДІЛ 6. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

РИЗИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович, Ганна Юріївна Хоменко 316-319
РЕФОРМУВАННЯ ЧИННОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЧАСТИНІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ПОТРЕБ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Юлія Анатоліївна Гороховець 320-324
ІСТОРИЧНИЙ СИНТЕЗ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ КРАЇН ЛЕВАНТУ PDF
Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк 325-329
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Деніза Вадимівна Долбнєва 330-337
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Наталя Юріївна Єршова 338-346
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ PDF
Ірина Іванівна Мельничук 347-350
ЗАСТОСУВАННЯ NFC ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Михайло Степанович Попович 351-355
УКРАЇНА І ДР КОНГО: ПАРАЛЕЛІ ПОДАТКІВ ТА ОБЛІКУ PDF
Галина Володимирівна Пришляк, Ірина Михайлівна Вагнер 356-360
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЕНЧУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И УЧЕТ (на примере Республики Молдова) PDF (Русский)
Виорел Иванович Цуркану, Ирина Николаевна Голочалова 361-369
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
Анна Петрівна Шот 370-374